HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 187 of 200)

Languages: Thai
Pages:200
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 187 of 200
เมื่
อเชื่
อมต
อกั
บสายเคเบิ
USB
เครื่
องพิ
มพ
จะไม
ปรากฏในรายการ
Print
&
Fax
(
พิ
มพ
และ
โทรสาร
)
หลั
งจากเลื
อกไดรเวอร
การแก
ไขป
ญหาซอฟต
แวร
ตรวจสอบว
าระบบปฏิ
บัติ
การ
Mac
ของคุ
ณเป
Mac
OS X 10.5
หรือใหม
กว
การแก
ไขป
ญหาฮาร
ดแวร
1
.
ตรวจดู
ให
แน
ใจว
าเป
ดเครื่องพิ
มพ
แล
2
.
ตรวจสอบว
าได
เชื่
อมต
อสายเคเบิล
USB
อย
างถู
กต
อง
3
.
ตรวจสอบว
าใช
สายเคเบิล
USB
ความเร็ว
-
สูงที่
เหมาะสม
4
.
ตรวจสอบว
าคุ
ณไม
มีอุปกรณ
USB
จํ
านวนมากเกิ
นไปที่
ใช
กระแสไฟจากแหล
งเชื่
อมต
อที่
วงกัน
ถอดอุปกรณ
ทั้
งหมด
จากแหล
งเชื่
อมต
อที่
พ
วงกัน
แล
วเชื่
อมต
อสายเคเบิลโดยตรงกับพอร
USB
บนเครื่
องคอมพิวเตอร
5
.
ตรวจสอบว
ามี
ฮับ
USB
มากกว
าสองจุ
ดที่
ไม
มีกระแสไฟในแถวบนเครื
อข
าย
ถอดอุปกรณ
ทั้
งหมดจากแหล
งเชื่
อมต
อที่
วงกั
แล
วเชื่
อมต
อสายเคเบิลโดยตรงกับพอร
USB
บนเครื่
องคอมพิวเตอร
หมายเหตุ
:
แป
นพิ
มพ
iMac
คื
อฮับ
USB
หนึ่งที่
ไม
มีกระแสไฟ
คุ
ณใช
ไดรเวอร
เครื่
องพิ
มพ
ทั่
วไปเมื่
อใช
การเชื่
อมต
USB
หากเชื่
อมต
อสายเคเบิล
USB
อนที่
จะติ
ดตั้
งซอฟต
แวร
คุ
ณอาจใช
ไดรเวอร
เครื่องพิ
มพ
ทั่
วไปแทนการใช
ไดรเวอร
ของ
เครื่
องพิ
มพ
นี้
1
.
ลบไดรเวอร
เครื่
องพิมพ
ทั่
วไป
2
.
ติ
ดตั้
งซอฟต
แวร
จากแผ
นซีดี
ของเครื่
องพิ
มพ
อี
กครั้
ห
ามเชื่
อมต
อสายเคเบิล
USB
จนกว
าโปรแกรมการติ
ดตั้
ซอฟต
แวร
จะแจ
งให
ทราบ
3
.
หากติ
ดตั้
งเครื่องพิ
มพ
หลายเครื่อง
ต
องตรวจสอบว
าคุ
ณได
เลือกเครื่
องพิ
มพ
ที่
ถูกต
องในเมนูรายการดรอปดาวน
Format
For
(
รูปแบบสํ
าหรับ
)
ในกล
องโต
ตอบ
Print
(
พิ
มพ
)
THWW
แก
ญหาซอฟต
แวร
เครื่
องพิมพ
กับ
Mac
OS
X
177
Sample