HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 172 of 200)

Languages: Thai
Pages:200
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 172 of 200
ปรั
บปรุ
งคุ
ณภาพสํ
าเนา
หากป
ญหาคุ
ณภาพงานพิมพ
เกิดขึ้
นในเอกสารที่
ทํ
าสํ
าเนาเท
านั้น
ให
ลองแก
ไขดั
งนี้
ตรวจสอบว
าปรับการตั้
งค
าสํ
าเนาบนแผงควบคุ
มของเครื่องพิ
มพ
สํ
าหรับประเภทเอกสารและกระดาษที่
คุ
ณกํ
าลังใช
แล
ตรวจสอบว
ายกแขนยึ
ดกล
องขึ้
นสุดแล
หมายเหตุ
:
ามแตะแขนยึ
ดกล
องระหว
างกระบวนการทํ
าสํ
าเนา
เนื่องจากความไวของแขนยึ
ดกล
อง
การเคลื่
อนไหวอาจ
ทํ
าให
เกิ
ดป
ญหาด
านคุ
ณภาพของภาพได
ทํ
าความสะอาดฝาครอบเลนส
กล
อง
หากคุ
ณภาพการพิ
มพ
ของหน
าสําเนาไม
ดี
ให
ทํ
าความสะอาดฝาครอบเลนส
ด
วยผ
านุ
มหรือฟองน้ํ
าพ
นด
วยน้ํ
ายาเช็
ดกระจก
แบบไม
มีสารกัดกร
อน
ข
อควรระวั
:
ห
ามใช
สารกัดกร
อน
สารขั
ดเงา
เบนซิน
แอมโมเนี
เอทิ
ลแอลกอฮอล
หรือคาร
บอนเตตราคลอไรด
บนชิ้
ส
วนใดๆ
ของเครื่องพิ
มพ
เพราะสิ่งเหล
านี้อาจสร
างความเสียหายให
กั
บเครื่
องพิมพ
ได
ห
ามเทน้ํ
ายาทํ
าความสะอาดลงบนแท
จับภาพโดยตรง
เพราะของเหลวอาจรั่
วซึ
มและทํ
าให
เครื่องพิ
มพ
เสี
ยหายได
ทํ
าความสะอาดแท
นจั
บภาพ
หากคุ
ณภาพของภาพในภาพที่
ทํ
าสําเนาหรื
อสแกนไม
ดี
ให
ทํ
าความสะอาดแท
นจั
บภาพด
วยผ
านุ
มที่
ชุ
บน้ํ
าผสมและผงซักฟอก
อย
างอ
อน
หากยั
งมีป
ญหาของภาพหลังจากการทํ
าความสะอาด
ให
ทํ
าความสะอาดแท
นจับภาพอีกครั้งโดยใช
ผ
านุ
มและน้ํ
ายา
ทํ
าความสะอาดกระจก
ข
อควรระวั
:
ห
ามทํ
าให
จุ
ดสีดํ
าสี่จุ
ดที่
อยู
ใกล
มุมมองบนผิ
วของแท
นจับภาพหลุดหรื
อเสียหาย
จุ
ดเหล
านี้
ใช
ในการจั
ดแนว
กล
องกับแท
นจับภาพ
ข
อควรระวั
:
ห
ามพ
นน้ํ
าหรื
อน้ํ
ายาทํ
าความสะอาดลงบนแท
นจับภาพโดยตรง
นที่
ผ
าทํ
าความสะอาดก
อน
แล
วทํ
าความ
สะอาดแท
นจั
บภาพ
ข
อควรระวั
:
ห
ามใช
สารกัดกร
อน
สารขั
ดเงา
เบนซิน
แอมโมเนี
เอทิ
ลแอลกอฮอล
หรือคาร
บอนเตตราคลอไรด
บนชิ้
ส
วนใดๆ
ของเครื่องพิ
มพ
เพราะสิ่งเหล
านี้อาจสร
างความเสียหายให
กั
บเครื่
องพิมพ
ได
แก
ไขป
ญหากั
บสํ
าเนาที่
ถู
กตั
เครื่
องพิ
มพ
ไม
สามารถพิมพ
แบบจรดขอบเต็
มที่
ได
พื้
นที่
การพิ
มพ
สูงสุดคื
203.2
x
347
มม
.
โดยเหลือขอบที่
ไม
สามารถ
พิมพ
ได
4
มม
.
รอบหน
หากต
นฉบั
บมีขนาดเล็
กกว
าขนาดเอาต
พุ
ให
เลื่
อนต
นฉบับออกมาจากมุมของแท
นจับภาพ
4
มม
.
ทํ
าสํ
าเนาอีกครั้
งใน
ตํ
าแหน
งนี้
เมื่อต
นฉบั
บมีขนาดเท
างานพิ
มพ
ที่
ต
องการ
ให
ใช
คุ
ณสมบัติ
/
ขยาย
ในการลดขนาดภาพเพื่
อให
สํ
าเนาไม
ถูกตั
ดออก
แก
ไขป
ญหากั
บแสงรบกวนในสํ
าเนา
หากคุ
ณทํ
าสําเนาเอกสารและมี
แสงรบกวนมากเกินไป
ให
เปลี่
ยนโหมด
จั
บภาพ
162
บท
8
การแก
ไขป
ญหา
THWW
Sample