HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 170 of 200)

Languages: Thai
Pages:200
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 170 of 200
ส
วน
ตลั
บหมึ
กพิ
มพ
2
สี
น้ํ
าเงิ
3
สี
ดํ
4
สี
แดง
หากมี
จุดหรือริ้วลายในหนึ่งกลุ
มเท
านั้น
ให
เปลี่ยนตลั
บหมึ
กพิ
มพ
ที่
เกี่
ยวข
องกับกลุ
มนั้น
หากมี
จุดในกลุ
มมากกว
าหนึ่งกลุ
ให
พิมพ
หน
าทํ
าความสะอาด
หากยั
งไม
สามารถแก
ป
ญหาได
ให
ตรวจดู
าจุ
ดมีสี
เดี
ยวกันเสมอหรื
อไม
เช
หากมีจุ
ดสีแดงในแถบสีทั้
งห
าแถบ
หากจุดมีสีเดี
ยวกันทั้
งหมด
ให
เปลี่
ยนตลับหมึกพิ
มพ
หากแถบสีมีริ้
วลายหลายสี
ให
ติ
ดต
HP
อาจเกิ
ดป
ญหาจากส
วนประกอบอื่นนอกเหนื
อจากตลั
บหมึกพิมพ
ตรวจสอบความเสี
ยหายของตลั
บหมึ
กพิ
มพ
และดรั
มส
งภาพ
1
.
นํ
าตลับหมึ
กพิ
มพ
ออกจากเครื่
องพิ
มพ
และตรวจสอบความเสียหาย
นหาแท็
กหน
วยความจํ
าที่
ปลายตลับหมึกพิมพ
และ
ตรวจสอบว
าไม
เสี
ยหาย
1
2
1
แท็
กหน
วยความจํ
าตลั
บหมึ
กพิ
มพ
2
.
หากตลับหมึกพิมพ
ไม
มีความเสี
ยหาย
ให
เขย
าตลั
บหมึกเบาๆ
หลายๆ
ครั้
งและติ
ดตั้
งใหม
ลองสั่
งพิ
มพ
อีกสองถึงสามหน
เพื่
อดู
ว
าสามารถแก
ป
ญหานี้ได
หรื
อไม
3
.
หากยั
งคงมีป
ญหาอี
ให
นํ
าดรั
มส
งภาพออกจากเครื่องพิ
มพ
และตรวจสอบพื้
นผิ
อควรระวั
:
อย
าจั
บลู
กกลิ้งสีเขี
ยว
รอยนิ้วมือที่
ดรัมส
งภาพอาจก
อให
เกิดป
ญหาเกี่ยวกั
บคุ
ณภาพการพิ
มพ
4
.
หากมี
รอยขี
ดข
วน
รอยนิ้วมื
หรือความเสียหายอื่
นบนดรัมส
งภาพ
ให
เปลี่
ยนดรัมส
งภาพ
160
บท
8
การแก
ไขป
ญหา
THWW
Sample