HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 169 of 200)

Languages: Thai
Pages:200
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 169 of 200
ปรั
บเที
ยบเครื่
องพิ
มพ
เพื่
อปรั
บสี
หากงานพิ
มพ
ที่
พิ
มพ
ออกมามี
เงาเป
นสี
กราฟ
กไม
ชั
ดเจน
หรื
อมี
บริเวณที่
สีไม
ถูกต
อง
คุ
ณอาจต
องปรั
บเที
ยบเครื่องพิ
มพ
เพื่
ปรั
บสี
ให
พิมพ
หน
าการวินิจฉั
ยจากเมนู
รายงาน
บนแผงควบคุ
มเพื่
อตรวจสอบการปรั
บสี
หากบล็อคสีในหน
านั้นไม
ได
รั
บการ
ปรั
บให
ตรงกับสีอื่นๆ
คุ
ณต
องปรับเที
ยบเครื่
องพิ
มพ
1
.
บนแผงควบคุ
มของเครื่องพิ
มพ
ให
เป
ดเมนู
การตั้
งค
าระบบ
2
.
เป
ดเมนู
คุ
ณภาพการพิ
มพ
และเลือกรายการ
การปรั
บเที
ยบสี
3
.
เลือกตั
วเลือก
ปรั
บเที
ยบเดี๋
ยวนี้
ตรวจสอบอายุ
การใช
ที่
เหลื
ออยู
ที่
ประมาณไว
ของตลั
บหมึ
กพิ
มพ
และดรั
มส
งภาพ
ตรวจสอบตลับหมึ
กพิ
มพ
แต
ละตลั
บและเปลี่
ยนหากจํ
าเป
หากคุ
ณประสบป
ญหาต
างๆ
ดั
งนี้
:
งานพิ
มพ
จางมาก
หรือจางเฉพาะบริ
เวณ
หน
าที่
พิ
มพ
มีบริเวณที่
ไม
ได
พิ
มพ
เล็
กๆ
หน
าที่
พิ
มพ
เป
นริ้
วลายหรือแถบ
หมายเหตุ
:
หากคุ
ณตั้
งค
าเป
นการพิ
มพ
ฉบั
บร
าง
งานพิมพ
จะจางกว
าปกติ
หน
าสถานะอุปกรณ
สิ้
นเปลื
องจะระบุอายุ
การใช
ที่
เหลืออยู
ที่
ประมาณไว
ในตลับหมึกพิ
มพ
และดรัมส
งภาพ
และแสดงหมายเลข
ชิ้
นส
วนที่
ถู
กต
องของตลับหมึ
กพิ
มพ
และดรัมส
งภาพ
HP
ของแท
สํ
าหรับเครื่
องพิ
มพ
ของคุ
เพื่
อให
คุ
ณสามารถสั่
งซื้อสํ
าหรับ
เปลี่
ยนได
1
.
บนแผงควบคุ
มของเครื่องพิ
มพ
ให
เป
ดเมนู
รายงาน
2
.
เลือกหน
สถานะอุ
ปกรณ
สิ้นเปลื
อง
เพื่
อพิ
มพ
ทํ
าความเข
าใจหน
าคุ
ณภาพการพิ
มพ
1
.
บนแผงควบคุ
มของเครื่องพิ
มพ
ให
เป
ดเมนู
รายงาน
2
.
เลือกรายการ
หน
าคุ
ณภาพการพิมพ
เพื่
อพิ
มพ
หน
านี้มีแถบสีห
าแถบซึ่งแบ
งเป
นสี่
กลุ
มตามที่
แสดงในภาพประกอบต
อไปนี้
ด
วยการพิ
นิจพิเคราะห
แต
ละกลุ
คุ
ณจะแยกแยะ
ข
อผิ
ดพลาดของตลับหมึกตลับใดตลั
บหนึ่งได
วน
ตลั
บหมึ
กพิ
มพ
1
สี
เหลือง
THWW
ปรั
บปรุ
งคุ
ณภาพงานพิมพ
159
Sample