HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 157 of 200)

Languages: Thai
Pages:200
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 157 of 200
ขั้
นตอนที่
3:
ตรวจสอบข
อความแสดงข
อผิ
ดพลาดที่
แผงควบคุ
แผงควบคุ
มควรแสดงสถานะพร
อม
หากข
อความแสดงข
อผิ
ดพลาดปรากฏขึ้
ให
แก
ไขข
อผิ
ดพลาด
ขั้
นตอนที่
4:
ตรวจสอบกระดาษ
1
.
ตรวจสอบว
ากระดาษที่
ใช
เป
นไปตามข
อกํ
าหนด
2
.
ตรวจสอบว
าป
อนกระดาษเข
าในถาดป
อนอย
างถูกต
อง
ขั้
นตอนที่
5:
ตรวจสอบซอฟต
แวร
1
.
โปรดตรวจสอบว
าซอฟต
แวร
สํ
าหรับผลิตภัณฑ
ได
รับการติ
ดตั้
งอย
างถู
กต
อง
2
.
ตรวจสอบว
าท
านได
ติ
ดตั้
งไดรเวอร
เครื่
องพิ
มพ
สํ
าหรั
บเครื่องพิ
มพ
นี้แล
ตรวจสอบโปรแกรมเพื่
อให
แน
ใจว
าท
านกํ
าลั
ใช
ไดรเวอร
เครื่
องพิมพ
สําหรับเครื่องพิ
มพ
นี้
ขั้
นตอนที่
6:
ทดสอบฟ
งก
ชั
นการพิ
มพ
1
.
พิ
มพ
หน
าแสดงค
าคอนฟ
2
.
หากหน
ากระดาษไม
พิ
มพ
ออกมา
ให
ตรวจสอบว
ามีกระดาษอยู
ในถาดป
อน
3
.
หากกระดาษติ
ดในเครื่
องพิมพ
ให
นํ
ากระดาษที่
ติ
ดออก
ขั้
นตอนที่
7:
ทดสอบฟ
งก
ชั
นการทํ
าสํ
าเนา
1
.
วางหน
าแสดงการกํ
าหนดค
าบนแท
นจับภาพแล
วทํ
าสํ
าเนา
2
.
หากคุ
ณภาพการพิ
มพ
ของหน
าสํ
าเนาไม
ดี
ให
ทํ
าความสะอาดฝาครอบเลนส
ด
วยผ
านุ
มหรือฟองน้ํ
าพ
นด
วยน้ํ
ายาเช็
กระจกแบบไม
มี
สารกัดกร
อน
อควรระวั
:
ามใช
สารกัดกร
อน
สารขั
ดเงา
เบนซิน
แอมโมเนีย
เอทิ
ลแอลกอฮอล
หรื
อคาร
บอนเตตราคลอไรด
บน
ชิ้
นส
วนใดๆ
ของเครื่องพิ
มพ
เพราะสิ่งเหล
านี้อาจสร
างความเสี
ยหายให
กับเครื่องพิ
มพ
ได
ามเทน้ํ
ายาทํ
าความสะอาด
ลงบนแท
นจั
บภาพโดยตรง
เพราะของเหลวอาจรั่
วซึ
มและทํ
าให
เครื่องพิ
มพ
เสียหายได
ขั้
นตอนที่
8:
ตรวจสอบอุ
ปกรณ
สิ้
นเปลื
อง
พิมพ
หน
าสถานะอุปกรณ
สิ้นเปลื
อง
และตรวจสอบอายุ
การใช
ที่
เหลื
ออยู
ของตลั
บหมึกพิ
มพ
และดรัมส
งภาพ
ขั้
นตอนที่
9:
ลองส
งงานพิ
มพ
งานจากคอมพิ
วเตอร
1
.
ลองพิ
มพ
งานจากคอมพิวเตอร
เครื่
องอื่นที่
ติ
ดตั้
งซอฟต
แวร
ของเครื่
องพิมพ
นี้ไว
2
.
ตรวจสอบการเชื่
อมต
อสายเคบิ
USB
และเครื
อข
าย
เชื่
อมโยงอุปกรณ
เข
ากั
บพอร
ตที่
ถูกต
อง
หรือติ
ดตั้
งซอฟต
แวร
อี
ครั้ง
โดยเลือกชนิดการเชื่
อมต
อที่
คุ
ณกํ
าลังใช
3
.
หากคุ
ณภาพการพิ
มพ
ลดลง
ให
ตรวจสอบว
าการตั้
งค
าการพิ
มพ
ถู
กต
องสํ
าหรับวัสดุ
พิ
มพ
ที่
คุ
ณใช
THWW
รายการตรวจสอบสํ
าหรับการแก
ป
ญหา
147
Sample