HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 140 of 200)

Languages: Thai
Pages:200
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 140 of 200
พิ
มพ
เมื่
อตลั
บหมึ
กพิ
มพ
หรื
อดรั
มส
งภาพหมดอายุ
การใช
งานที่
ประมาณไว
ข
อความ
<Supply>
ต่ํ
โดย
<Supply>
คื
อตลับหมึกพิมพ
สีหรื
อดรัมส
งภาพ
:
เครื่
องพิ
มพ
จะแสดงเมื่ออุ
ปกรณ
สิ้นเปลื
อง
เหลื
อน
อย
อายุ
การใช
งานจริงที่
เหลืออยู
อาจแตกต
างกั
โปรดพิจารณาการเตรี
ยมอุปกรณ
สําหรับเปลี่ยนเพื่
อติ
ดตั้
งเมื่อ
คุ
ณภาพการพิ
มพ
ไม
สามารถยอมรับได
ไม
จํ
าเป
นต
องเปลี่
ยนอุปกรณ
สิ้นเปลื
องในขณะนี้
ข
อความ
<Supply>
ต่ํ
ามาก
โดย
<Supply>
คื
อตลั
บหมึกพิ
มพ
สี
หรื
อดรั
มส
งภาพ
หรือตลับหมึกพิมพ
สีหลายตลับและ
/
หรื
อดรั
มส
งภาพ
:
เครื่
องพิมพ
จะแสดงเมื่
อระดั
บอุปกรณ
สิ้
นเปลืองมีระดั
บต่ํ
ามาก
อายุ
การใช
งานจริ
งที่
เหลื
ออยู
ของอุปกรณ
สิ้น
เปลื
องอาจแตกต
างกัน
โปรดพิ
จารณาการเตรี
ยมอุ
ปกรณ
สํ
าหรั
บเปลี่ยนเพื่
อติ
ดตั้
งเมื่อคุ
ณภาพการพิ
มพ
ไม
สามารถยอมรับได
อุปกรณ
สิ้นเปลื
องไม
จํ
าเป
นต
องได
รับการเปลี่
ยนในขณะนี้
เว
นแต
คุ
ณภาพการพิ
มพ
ไม
สามารถยอมรับได
อีกต
อไป
เมื่อตลับหมึกพิมพ
ของ
HP
มี
ระดั
"
ต่ํ
ามาก
"
การรับประกั
นการคุ
มครองของ
HP
ในอุปกรณ
สิ้นเปลืองนั้นจะสิ้นสุดลง
ดรั
มส
งภาพที่
ติ
ดตั้
งในเครื่
องพิ
มพ
นี้อยู
ในการรั
บประกันเครื่
องพิ
มพ
ดรัมส
งภาพสํ
าหรับเปลี่
ยนมี
การรับประกันแบบจํ
ากัดหนึ่ง
ป
นับจากวันที่
ติ
ดตั้
วั
นที่
ติ
ดตั้
งดรั
มส
งภาพจะแสดงในหน
าสถานะอุปกรณ
สิ้
นเปลื
อง
คุ
ณสามารถเปลี่ยนแปลงวิ
ธี
การทํ
างานของเครื่
องพิ
มพ
เมื่ออุปกรณ
สิ้นเปลื
องถึงสถานะต่ํ
ามากได
คุ
ณไม
จําเป
นต
องตั้
งค
าเหล
นี้ใหม
เมื่อติ
ดตั้
งตลั
บหมึ
กพิ
มพ
หรือดรัมส
งภาพใหม
1
.
แตะปุ
การตั้
งค
ในหน
าจอหลั
กบนแผงควบคุ
2
.
เป
ดเมนูดั
งต
อไปนี้
:
การตั้
งค
าระบบ
การตั้
งค
าอุปกรณ
สิ้
นเปลื
อง
ตลั
บหมึกสี
ดํ
,
ตลับหมึกสี
หรื
ดรั
มส
งภาพ
การตั้
งค
าแบบต่ํ
ามาก
3
.
เลือกหนึ่
งในตั
วเลื
อกต
อไปนี้
:
เลื
อกตั
วเลือก
ทํ
าต
เพื่
อกํ
าหนดให
เครื่องพิ
มพ
แจ
งเตื
อนเมื่อตลั
บหมึ
กพิ
มพ
หรือดรัมส
งภาพเหลือน
อยมาก
แต
สามารถพิมพ
ต
อได
เมื่
อมีการตั้
งค
าเมนู
การตั้
งค
าแบบต่ํ
ามาก
ไว
ที่
ตั
วเลือก
ทํ
าต
ผลิ
ตภัณฑ
นี้จะพิ
มพ
ต
อไปโดยอั
ตโนมัติ
เมื่ออุ
ปกรณ
สิ้
นเปลื
องถึงระดั
บที่
แนะนํ
าสําหรับการเปลี่
ยน
ข
อความ
<Supply>
ต่ํ
ามาก
จะปรากฏขึ้
นขณะที่
กํ
าลั
งใช
อุปกรณ
สิ้นเปลื
องที่
อยู
ในโหมดต่ํ
ามากต
อไป
เมื่
ออุปกรณ
สิ้นเปลื
องของ
HP
ถึงระดั
บต่ํ
ามาก
การรั
บประกันการคุ
มครองของ
HP
ในอุปกรณ
สิ้
นเปลื
องนั้นจะ
สิ้นสุดลง
อบกพร
องในการพิ
มพ
หรือความผิ
ดพลาดของตลั
บหมึกทั้
งหมดที่
เกิ
ดขึ้
นเมื่
อใช
อุปกรณ
สิ้นเปลือง
HP
ต
อเนื่องกั
นในโหมดเมื่
อเหลื
อหมึ
กน
อยมากจะไม
ถื
อว
าเป
นข
อบกพร
องด
านวั
สดุ
หรือการผลิ
ตของอุปกรณ
สิ้
เปลืองในข
อความเกี่ยวกั
บการรั
บประกันตลับหมึ
กพิ
มพ
HP
เลื
อกตั
วเลือก
หยุ
/
เปลี่
ยน
เพื่อกําหนดให
เครื่องพิ
มพ
หยุ
ดพิ
มพ
จนกว
าคุ
ณจะเปลี่ยนตลั
บหมึกพิ
มพ
หรือดรัมส
ภาพ
เลื
อกตั
วเลือก
พรอมต
เพื่
อกํ
าหนดให
เครื่องพิ
มพ
หยุ
ดพิ
มพ
และแจ
งให
คุ
ณเปลี่ยนตลั
บหมึ
กพิ
มพ
หรือดรัมส
งภาพ
คุ
ณสามารถรั
บข
อความแจ
งนั้นและดํ
าเนินการพิมพ
ต
อได
ตั
วเลือกที่
ตั้
งค
าได
ของลู
กค
าของเครื่
องพิ
มพ
นี้คื
"
พร
130
บท
7
การจัดการและบํ
ารุงรักษา
THWW
Sample