HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 106 of 200)

Languages: Thai
Pages:200
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 106 of 200
7
.
แตะชื่
อของการตั้
งค
าที่
คุ
ณต
องการปรับ
ความสว
าง
:
ปรั
บการตั้
งค
าจางลง
/
เข
มขึ้
ความคมชั
:
ปรั
บความเปรียบต
างระหว
างพื้
นที่
ที่
จางที่
สุดและเข
มที่
สุดของภาพ
ความคม
:
ปรับความชั
ดเจนของของตั
วอั
กษรใน
ข
อความ
การลบพื้นหลั
:
ปรั
บความเข
มของพื้
นหลั
งของภาพ
ตั
วเลือกนี้มี
ประโยชน
อย
างยิ่
งสํ
าหรั
บเอกสาร
ต
นฉบับที่
พิ
มพ
กระดาษสี
สมดุ
ลสี
:
ปรั
บค
าสี
แดง
เขี
ยว
และน้ําเงิ
สีเทา
:
ปรับความสดใสของสี
8
.
แตะปุ
หรื
+
เพื่อปรั
บค
าของการตั้
งค
และแตะปุ
OK
9
.
ปรั
บการตั้
งค
าอื่
หรื
อแตะลู
กศรย
อนกลับเพื่
อกลั
บไปยั
เมนูสํ
าเนาหลัก
96
บท
5
การทํ
าสํ
าเนา
THWW
Sample