HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 103 of 200)

Languages: Thai
Pages:200
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 103 of 200
7
.
แตะปุ
หรื
+
เพื่อปรั
บการตั้
งค
าจางลง
/
เข
มขึ้
และ
แตะปุ
OK
8
.
กดปุ
ดํ
หรื
สี
เพื่
อเริ่มทํ
าสําเนา
9
.
เมื่อดํ
าเนินการเสร็จ
ให
กดแขนยึ
ดกล
องลง
หมายเหตุ
:
กดแขนยึ
ดกล
องลงเพื่อป
องกันไม
ให
ฝา
ครอบเลนส
กล
องเสียหาย
THWW
ปรับความจางและเข
มของสํ
าเนา
93
Sample