HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 96 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 96 of 154
Kontrolni seznam za odpravljanje težav
Tem korakom sledite, ko poskušate rešiti težavo z napravo.
1. korak: Preverite, ali je izdelek pravilno nastavljen
2. korak: Preverite kable ali brezži
č
no povezavo
3. korak: Preverite, ali je na nadzorni ploš
č
i prikazano kakšno sporo
č
ilo o napaki
4. korak: Preverite papir
5. korak: Preverite programsko opremo
6. korak: Preskusite delovanje funkcije tiskanja
7. korak: Preverite kartušo s tonerjem
8. korak: Poskusite tiskalni posel poslati iz ra
č
unalnika
1. korak: Preverite, ali je izdelek pravilno nastavljen
1.
Č
e želite vklopiti izdelek ali deaktivirati na
č
in samodejnega izklopa, pritisnite tipko za napajanje.
2.
Preverite, ali so priklju
č
eni vsi napajalni kabli.
3.
Poskrbite, da elektri
č
na napetost ustreza konfiguraciji napajanja naprave. (Za napetostne zahteve
si oglejte nalepko na hrbtnem delu naprave.)
Č
e uporabljate razdelilnik in njegova napetost ni v
okviru specifikacij, napravo priklju
č
ite neposredno v stensko vti
č
nico.
Č
e je že priklju
č
ena v
stensko vti
č
nico, poskusite uporabiti drugo vti
č
nico.
4.
Č
e s temi ukrepi ne povrnete napajanja, pokli
č
ite HP-jevo službo za podporo uporabnikom.
2. korak: Preverite kable ali brezži
č
no povezavo
1.
Preverite kabelsko povezavo med izdelkom in ra
č
unalnikom. Preverite, ali je kabel dobro pritrjen.
2.
Preverite, ali so kabli morda poškodovani in uporabite drug kabel,
č
e je to mogo
č
e.
3.
Č
e je izdelek povezan v omrežje, preverite naslednje:
Preverite lu
č
ko poleg omrežne povezave na izdelku.
Č
e je omrežje aktivno, lu
č
ka sveti
zeleno.
Preverite, ali za povezavo v omrežje uporabljate omrežni kabel in ne telefonskega.
Preverite, ali je vklopljen omrežni usmerjevalnik, zvezdiš
č
e ali stikalo in ali deluje pravilno.
Č
e je ra
č
unalnik ali izdelek povezan v brezži
č
no omrežje, lahko do zakasnitev tiskalniških
poslov prihaja zaradi slabe kakovosti signala ali zaradi motenj.
4.
Č
e uporabljate sistem z osebnim požarnim zidom, slednji morda blokira komunikacijo z
izdelkom. Za
č
asno onemogo
č
ite požarni zid, da preverite, ali ta povzro
č
a težave.
84
Poglavje 5
Odpravljanje težav
SLWW
Sample