HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 78 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 154
Zavihek ali razdelek
Opis
Zavihek
Sistem
Omogo
č
a konfiguriranje naprave
iz ra
č
unalnika.
Device Information
(Informacije o napravi): Vsebuje osnovne informacije o
izdelku in podjetju.
Nastavitev papirja
: Omogo
č
a spreminjanje privzetih nastavitev naprave za
ravnanje s papirjem.
Print Quality
(Kakovost tiskanja): Omogo
č
a spreminjanje privzetih nastavitev
naprave za kakovost tiskanja, vklju
č
no z nastavitvami umerjanja.
Vrste papirja
: omogo
č
a konfiguracijo na
č
inov tiskanja, ki ustrezajo vrstam
papirja, ki jih sprejme izdelek.
System Setup
(Nastavitev sistema): Omogo
č
a spreminjanje privzetih sistemskih
nastavitev naprave.
Service
(Storitve): Omogo
č
a za
č
etek postopka
č
č
enja v napravi.
Varnost izdelka
: omogo
č
a nastavitev in spreminjanje gesla izdelka.
Shrani in obnovi
: shranjevanje trenutnih nastavitev naprave v datoteko v
ra
č
unalniku. To datoteko uporabite za nalaganje istih nastavitev v drugo napravo
ali poznejšo obnovitev teh nastavitev v tej napravi.
OPOMBA:
Zavihek
Sistem
je mogo
č
e zaš
č
ititi z geslom.
Č
e je izdelek v omrežju, se
pred spreminjanjem nastavitev na tem zavihku obvezno posvetujte s skrbnikom sistema.
Zavihek
Tiskanje
Omogo
č
a spreminjanje privzetih
nastavitev iz ra
č
unalnika.
Tiskanje
: Spreminjanje privzetih nastavitev tiskanja za napravo, na primer števila
kopij in usmeritve papirja. To so iste možnosti, kot so na voljo na nadzorni ploš
č
i.
PCL5c
: Ogled in spreminjanje nastavitev PCL5c.
PostScript
: izklop ali vklop funkcije
Natisni napake PS
.
zavihek
Omrežje
Omogo
č
a spreminjanje omrežnih
nastavitev iz ra
č
unalnika.
Ko je ta naprava povezana v omrežje IP, lahko skrbniki omrežja uporabljajo to kartico
za nadzor nastavitev naprave, ki je povezana v omrežje. Prav tako omogo
č
a skrbniku
omrežja, da nastavi neposredno brezži
č
no funkcijo. Zavihek se ne prikaže,
č
e je
naprava neposredno povezana z ra
č
unalnikom.
zavihek
HP-jeve spletne
storitve
Na tem zavihku lahko nastavite in uporabite razli
č
na spletna orodja za napravo.
66
Poglavje 4
Upravljanje in vzdrževanje
SLWW
Sample