HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 75 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 154
Nastavitve hitrosti povezave in obojestranskega tiskanja
OPOMBA:
Te informacije se nanašajo samo na ethernetna omrežja. Ne nanašajo se na brezži
č
na
omrežja.
Hitrost povezave in na
č
in komunikacije tiskalnega strežnika morata ustrezati omrežnemu zvezdiš
č
u. V
ve
č
ini primerov napravo pustite v samodejnem na
č
inu. Napa
č
ne spremembe nastavitev hitrosti
povezave in obojestranskega tiskanja lahko napravi prepre
č
ijo komuniciranje z drugimi omrežnimi
napravami.
Č
e želite izvesti spremembe, uporabite nadzorno ploš
č
o naprave.
OPOMBA:
Nastavitev se mora ujemati z omrežno napravo, s katero se povezujete (omrežno
zvezdiš
č
e, stikalo, prehod, usmerjevalnik ali ra
č
unalnik).
OPOMBA:
Spreminjanje teh nastavitev povzro
č
i, da se naprava izklopi in znova vklopi. Spremembe
izvedite samo, ko je naprava nedejavna.
Nastavitve hitrosti povezave in obojestranskega tiskanja (nadzorna ploš
č
a
LCD)
1.
Na nadzorni ploš
č
i pritisnite gumb
OK
.
2.
S puš
č
i
č
nima gumboma izberite možnost
Nastavitev omrežja
in nato pritisnite gumb
OK
.
3.
S puš
č
i
č
nima gumboma izberite možnost
Link Speed (Hitrost povezave)
in nato pritisnite
gumb
OK
.
4.
S smernimi gumbi izberite eno od teh nastavitev.
Nastavitev
Opis
Samodejno
Tiskalni strežnik se samodejno konfigurira za najvišjo hitrost povezave in na
č
in
komunikacije, ki sta dovoljena v omrežju.
10T Full (10T polno)
10 Mb/s, polno obojestransko delovanje
10T Half (10T polovi
č
no)
10 megabajtov na sekundo (Mb/s), polovi
č
no obojestransko delovanje
100TX Full (100TX polno)
100 Mb/s, polno obojestransko delovanje
100TX Half (100TX polovi
č
no)
100 Mb/s, polovi
č
no obojestransko delovanje
5.
Pritisnite gumb
OK
. Izdelek se izklopi in znova vklopi.
Nastavitve hitrosti povezave in obojestranskega tiskanja (nadzorna ploš
č
a z
zaslonom na dotik)
1.
Na za
č
etnem zaslonu se dotaknite gumba
Nastavitev.
2.
Pomaknite se do menija
Nastavitev omrežja
in se ga dotaknite.
3.
Dotaknite se menija
Link Speed (Hitrost povezave)
.
4.
Izberite eno od naslednjih možnosti.
SLWW
Konfiguriranje nastavitev omrežja IP
63
Sample