HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 20 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 154
Tiskanje poro
č
il o izdelku
Poro
č
ila o izdelku so shranjena v pomnilniku izdelka. Te strani pomagajo prepoznati in rešiti težave v
zvezi z napravo.
OPOMBA:
Č
e jezik naprave ni bil pravilno nastavljen med namestitvijo, lahko jezik nastavite ro
č
no,
tako da se strani z informacijami natisnejo v enem od podprtih jezikov. Jezik lahko spremenite z
menijem
Nastavitev sistema
na nadzorni ploš
č
i ali vdelanim spletnim strežnikom.
Z uporabo menija
Reports (Poro
č
ila)
lahko natisnete razli
č
ne strani z informacijami o izdelku.
Element menija
Opis
Predstavitvena stran
Natisne stran, ki prikazuje kakovost tiskanja.
Struktura menija
Natisne na
č
rt menija na nadzorni ploš
č
i. Navedene so aktivne nastavitve za
posamezni meni.
Poro
č
ilo o konfiguraciji
Natisne seznam vseh nastavitev naprave.
Č
e je naprava povezana v omrežje,
vklju
č
uje tudi omrežne informacije.
Supplies Status (Stanje
potrošnega materiala)
Natisne stanje za vsako kartušo s tonerjem, vklju
č
no z naslednjimi informacijami:
Odstotek predvidene preostale življenjske dobe kartuše
Približno število preostalih strani
Številka dela za HP-jeve kartuše s tonerjem
Število natisnjenih strani
Informacije o naro
č
anju novih HP-jevih kartuš s tonerjem in o recikliranju
rabljenih HP-jevih kartuš s tonerjem
Povzetek omrežnih nastavitev
Natisne seznam vseh omrežnih nastavitev naprave (vsi modeli razen Tiskalnik
HP LaserJet Pro 400 M401a in Tiskalniku HP LaserJet Pro 400 M401d)
Stran o uporabi
Natisne stran s seznamom strani PCL, PCL 6, PS, zagozdenih ali napa
č
no izbranih
strani v napravi, enobarvnih (
č
rno-belih) ali barvnih strani ter število strani.
Seznam pisav PCL
Natisne seznam vseh nameš
č
enih pisav PCL
Seznam pisav PS
Natisne seznam vseh nameš
č
enih pisav PostScript (PS).
Seznam pisav PCL6
Natisne seznam vseh nameš
č
enih pisav PCL6.
Stran storitev
Natisne servisno poro
č
ilo.
Tiskanje poro
č
il o izdelku z nadzorne ploš
č
e LCD
1.
Pritisnite gumb
OK
na nadzorni ploš
č
i, da odprete menije.
2.
Odprite meni
Reports (Poro
č
ila)
.
3.
Izberite ime poro
č
ila, ki ga želite pregledati, in nato pritisnite gumb
OK
, da ga natisnete.
8
Poglavje 1
Predstavitev izdelka
SLWW
Sample