HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 96 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 96 of 144
Juhtpaneeli teadete tõlgendamine
Juhtpaneeli teadete tüübid
Juhtpaneeli teated näitavad seadme hetkeolekut või olukordi, mille puhul võib olla vajalik tegutseda.
Alarmid ja hoiatusteated ilmuvad ajutiselt ning vajalik võib olla teate kinnitamine, vajutades
jätkamiseks nuppu
OK
või töö tühistamiseks nuppu Tühista
. Teatavate hoiatuste puhul ei pruugi töö
lõppeda või prindikvaliteet võib mõjutatud saada. Kui alarm- või hoiatusteade puudutab printimist ja
kui automaatjätkamise funktsioon on sisse lülitatud, üritab toode lõpetada prinditöö pärast seda, kui
hoiatus on ilmunud ilma kinnituseta 10 sekundiks.
Kriitilised veateated võivad osutada mingile tõrkele. Probleemi võib lahendada välja lülitamine ja uuesti
sisse lülitamine. Kriitilise vea püsimisel võib toode vajada hooldust.
Juhtpaneeli teated
10.10.XX tarvikuviga
Kirjeldus
Toonerikasseti mälukiipi ei saa lugeda või see puudub.
10.0000 = mälukiibi viga
10.1000 = mälukiip puudub
Soovitatav toiming
Paigaldage toonerikassett uuesti.
Lülitage toode välja ja siis uuesti sisse.
Teate püsimisel vahetage toonerikassett.
49 Error (79 viga) Turn off then on (Lülitage välja, seejärel sisse)
Kirjeldus
Printeris esines sisemine viga.
Soovitatav toiming
Lülitage printer välja ja oodake vähemalt 30 sekundit, siis lülitage printer uuesti sisse ja oodake kuni ta
initsialiseerub.
Kui kasutatakse liigpinge kaitset, tuleb see eemaldada. Ühendage toode otse seinakontakti. Lülitage
toode sisse.
Kui teade püsib, võtke ühendust HP toega.
84
Peatükk 5
Probleemide lahendamine
ETWW
Sample