HP DeskJet D4100 user manual download (Page 68 of 94)

Languages: Arabic
Pages:94
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 94
ﺔﻌﺑﺎﻄﻝا
مﻮﻘﺗ
ﺔیﺬﻐﺘﺑ
قرﻮﻝا
بﺮﺟ
ً
ﻼﺡ
وأ
ﺮﺜآأ
ﻦﻣ
لﻮﻠﺤﻟا
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا
:
ﻢﻗ
ﻞﻴﻠﻘﺘﺑ
دﺪﻋ
تﺎﻗرﻮﻟا
ةدﻮﺟﻮﻤﻟا
ﻲﻓ
ﺔیوﺎﺡ
لﺎﺥدﻹا
.
ﻢﻗ
ﺔﻟازﺈﺑ
قرﻮﻟا
ﻦﻣ
ﺔیوﺎﺡ
،لﺎﺥدﻹا
ﻢﺙ
ﺪﻋأ
ﻪﻠﻴﻤﺤﺗ
.
مﺪﺨﺘﺱا
عﻮﻥ
قرو
ﻒﻠﺘﺨﻣ
.
جاﺮﺧإ
ﺔﻌﺑﺎﻄﻝا
قرﻮﻠﻝ
اذإ
ﺖﻣﺎﻗ
ﺔﻌﺑﺎﻄﻟا
جاﺮﺥﺈﺑ
،قرﻮﻟا
ﻊﺒﺗا
ﺪﺡأ
لﻮﻠﺤﻟا
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا
:
ﻖﻘﺤﺗ
ﻦﻣ
ﺔﻟازإ
ءﺰﺠﻟا
ﻲﻗاﻮﻟا
ﻦﻣ
ﻂیﺮﺸﻟا
ﻲﻜﻴﺘﺱﻼﺒﻟا
ﻦﻋ
تﺎﺷﻮﻃﺮﺥ
ﺔﻋﺎﺒﻄﻟا
.
ﺪﻨﻋ
ﺔﻋﺎﺒﻃ
ﺪﻨﺘﺴﻣ
نوﺪﺑ
دوﺪﺡ
ﺾﻴﻣوو
حﺎﺒﺼﻣ
،فﺎﻨﺌﺘﺱﻻا
ﺪﻘﻓ
ﻲﻨﻌی
اﺬه
ﻚﻥأ
لوﺎﺤﺗ
ﺔﻋﺎﺒﻃ
ﺪﻨﺘﺴﻣ
نوﺪﺑ
دوﺪﺡ
ماﺪﺨﺘﺱﺎﺑ
ﺔﺷﻮﻃﺮﺥ
ﺔﻋﺎﺒﻄﻟا
نﻮﻠﻟﺎﺑ
دﻮﺱﻷا
ﻂﻘﻓ
.
ﺪﻨﻋ
ﺔﻋﺎﺒﻃ
ﺪﻨﺘﺴﻣ
نوﺪﺑ
،دوﺪﺡ
ﺐﺠی
ﺎً
ﻤﺋاد
ﺖﻴﺒﺜﺗ
ﺔﺷﻮﻃﺮﺥ
ﺔﻋﺎﺒﻄﻟا
ﺔﻴﺙﻼﺙ
ناﻮﻟﻷا
ﺔﺷﻮﻃﺮﺥو
ﺔﻋﺎﺒﻄﻟا
نﻮﻠﻟﺎﺑ
دﻮﺱﻷا
وأ
ﺔﺷﻮﻃﺮﺥ
ﺔﻋﺎﺒﻃ
رﻮﺼﻟا
.
ﺔﻝﺎﺳر
دﺎﻔﻧ
قرﻮﻝا
ﻊﺒﺗا
تاﻮﻄﺨﻟا
ﺔﺒﺱﺎﻨﻤﻟا
ﺔﻟﺎﺤﻠﻟ
ﻲﺘﻟا
ضﺮﻌﺘﺗ
ﺎﻬﻴﻟإ
.
ﺪﻨﻋ
ءاﻮﺘﺡا
ﺔیوﺎﺡ
لﺎﺥدﻹا
ﻰﻠﻋ
قرو
ﺪﻨﻋ
دﺎﻔﻥ
قرﻮﻟا
ﻲﻓ
ﺔیوﺎﺡ
لﺎﺥدﻹا
ﺪﻨﻋ
ءاﻮﺘﺡا
ﺔیوﺎﺡ
لﺎﺧدﻹا
ﻰﻠﻋ
قرو
١
.
ﻖﻘﺤﺗ
ﺎﻤﻣ
ﻲﻠی
:
دﻮﺟو
ﺔﻴﻤآ
ﺔﻴﻓﺎآ
ﻦﻣ
قرﻮﻟا
ﻲﻓ
ﺔیوﺎﺡ
لﺎﺥدﻹا
)
ﺮﺸﻋ
تﺎﻗرو
ﻰﻠﻋ
ﻞﻗﻷا
.(
مﺪﻋ
ءﻼﺘﻣا
ﺔیوﺎﺡ
لﺎﺥدﻹا
ﻞﻣﺎﻜﻟﺎﺑ
.
ﺔﺴﻣﻼﻣ
ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ
قرﻮﻟا
ءﺰﺠﻠﻟ
ﻲﻔﻠﺨﻟا
ﻦﻣ
ﺔیوﺎﺡ
لﺎﺥدﻹا
.
٢
.
ﻢﻗ
ﻚیﺮﺤﺘﺑ
ﻞﻴﻟد
قرﻮﻟا
ﺚﻴﺤﺑ
ﺮﻘﺘﺴی
مﺎﻜﺡﺈﺑ
ﻰﻠﻋ
ﺔﻓﺎﺡ
قرﻮﻟا
.
٣
.
ﻂﻐﺽا
ﻰﻠﻋ
رز
Resume
)
فﺎﻨﺌﺘﺳﻻا
(
ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟ
ﺔﻋﺎﺒﻄﻟا
.
ﺪﻨﻋ
دﺎﻔﻧ
قرﻮﻝا
ﻲﻓ
ﺔیوﺎﺡ
لﺎﺧدﻹا
١
.
ﻢﻗ
ﻞﻴﻤﺤﺘﺑ
قرو
ﻲﻓ
ﺔیوﺎﺤﻟا
.
٢
.
ﻂﻐﺽا
ﻰﻠﻋ
رز
Resume
)
فﺎﻨﺌﺘﺳﻻا
(
ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟ
ﺔﻋﺎﺒﻄﻟا
.
مﻮﻘﺗ
ﺔﻌﺑﺎﻄﻝا
ﺔﻋﺎﺒﻄﻝﺎﺑ
ﻰﻠﻋ
ةﺪﻋ
تﺎﻗرو
ﻲﻓ
ةﺮﻤﻝا
ةﺪﺡاﻮﻝا
ﺪﻨﻋ
ﺔﻋﺎﺒﻃ
ﺔﻌﺑﺎﻄﻟا
ﻰﻠﻋ
ةﺪﻋ
تﺎﻗرو
ﻲﻓ
ةﺮﻤﻟا
،ةﺪﺡاﻮﻟا
ﻖﻘﺤﺘﻓ
ﺎﻤﻣ
ﻲﻠی
:
نزو
قرﻮﻟا
ﻦﻣ
ﻞﻤﺘﺤﻤﻟا
ﻞﻴﻤﺤﺗ
قرﻮﻟا
ﻞﻜﺸﺑ
ﺮﻴﻏ
ﺢﻴﺤﺹ
نزو
قرﻮﻝا
ﺪﻗ
مﻮﻘﺗ
ﺔﻌﺑﺎﻄﻟا
ﺔﻋﺎﺒﻄﻟﺎﺑ
ﻰﻠﻋ
ةﺪﻋ
تﺎﻗرو
ﻲﻓ
ةﺮﻤﻟا
ةﺪﺡاﻮﻟا
اذإ
نﺎآ
نزو
قرﻮﻟا
ﻞﻗأ
ﻦﻣ
نزﻮﻟا
ﻰﺹﻮﻤﻟا
ﻪﺑ
.
مﺪﺨﺘﺱا
قرو
ﺐﺱﺎﻨﺘی
ﻊﻣ
تﺎﻔﺹاﻮﻤﻟا
ﻰﺹﻮﻤﻟا
ﺎﻬﺑ
.
ﻦﻡ
ﻞﻤﺘﺤﻤﻝا
ﻞﻴﻤﺤﺗ
قرﻮﻝا
ﻞﻜﺸﺑ
ﺮﻴﻏ
ﺢﻴﺤﺹ
ﺪﻗ
مﻮﻘﺗ
ﺔﻌﺑﺎﻄﻟا
ﺔﻋﺎﺒﻄﻟﺎﺑ
ﻰﻠﻋ
ةﺪﻋ
تﺎﻗرو
ﻲﻓ
ةﺮﻤﻟا
ةﺪﺡاﻮﻟا
ﺪﻨﻋ
ﻞﻴﻤﺤﺗ
قرﻮﻟا
ﻪﻌﺽﻮﺑ
اً
ﺪﻴﻌﺑ
ﺮﺜآأ
ﻦﻣ
مزﻼﻟا
ﻦﻋ
ءﺰﺠﻟا
ﻲﻔﻠﺨﻟا
ﻦﻣ
ﺔﻌﺑﺎﻄﻟا
وأ
ﺪﻨﻋ
مﺪﻋ
ﺖﻴﺒﺜﺗ
ﻊﺽو
ﻞﻴﻟد
قرﻮﻟا
مﺎﻜﺡﺈﺑ
ﻊﻣ
قرﻮﻟا
.
ﺪﻋأ
ﻞﻴﻤﺤﺗ
قرﻮﻟا
ﻰﻟإ
ﺔیوﺎﺡ
،قرﻮﻟا
ﻦﻣ
لﻼﺥ
ﻊﻓد
قرﻮﻟا
ﻰﺘﺡ
ﺮﻌﺸﺗ
ﺔﻣوﺎﻘﻤﻟﺎﺑ
,
ﻢﺙ
كﺮﺡ
ﻞﻴﻟد
قرﻮﻟا
مﺎﻜﺡﺈﺑ
ﻰﻠﻋ
ﺔﻓﺎﺡ
ﺔﻣﺰﺡ
قرﻮﻟا
.
ﻞﺼﻔﻟا
١٢
٦٦
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices