HP DeskJet D4100 user manual download (Page 10 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 86
1
Strömknapp och strömlampa
Strömlampan blinkar när skrivaren arbetar.
Viktigt
Använd alltid strömknappen när du slår på eller stänger av skrivaren.
Om du stänger av eller slår på skrivaren från en strömdosa, ett
överspänningsskydd eller en väggkontakt kan detta medföra att skrivaren
slutar att fungera.
Knapp för att avbryta utskrift
Skrivaren har också en knapp för avbryta utskrift.
1
Knapp för att avbryta utskrift
När du trycker på knappen för att avbryta utskrift, avbryts den aktuella utskriften.
Knapp och lampa för fortsatt utskrift
Lampan för fortsatt utskrift blinkar när något måste åtgärdas, som t.ex. att fylla på
papper eller ta bort papper som fastnat. När problemet är löst trycker du på knappen
för att fortsätta utskriften.
Kapitel 3
8
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices