HP DeskJet D4100 user manual download (Page 90 of 98)

Languages: Hebrew
Pages:98
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 90 of 98
א
הכימתה
לש
HP
ךילהת
הכימתה
הכימת
תינופלט
לש
HP
ךילהת
הכימתה
םא
שי
ךל
היעב
,
לעפ
לע
-
יפ
םיבלשה
םיאבה
:
1
.
ןייע
דועיתב
ףרוצמה
ל
-
HP Deskjet
.
2
.
רקב
רתאב
הכימתה
תנווקמה
לש
HP
תבותכב
www.hp.com/support
.
הכימתה
תנווקמה
לש
HP
הנימז
לכל
תוחוקל
HP
.
והז
רוקמה
ריהמה
ןכדועמהו
רתויב
תלבקל
עדימ
תודוא
ןקתהה
עויסו
יעוצקמ
ללוכש
תא
םינייפאמה
םיאבה
:
השיג
הריהמ
יחמומל
הכימת
תנווקמ
םינמוימ
םינוכדע
תונכותל
ילהנמלו
ןקתה
רובע
ה
-
HP Deskjet
עדימ
בושח
תודוא
ה
-
HP Deskjet
ןורתפו
תויעב
תוצופנ
ינוכדע
ןקתה
,
תוארתה
הכימת
תועידיו
לש
HP
םידעוימה
העינמל
שארמ
,
םינימזה
תעב
םושיר
ןקתהה
3
.
הפוריאב
דבלב
:
הנפ
תדוקנל
השיכרה
הבורקה
ךילא
.
םא
עריא
ןקתהב
לשכ
הרמוחב
,
שקבתת
איבהל
ותוא
תדוקנל
הריכמה
תימוקמה
.
)
תורישה
ןתינ
אלל
םולשת
ךלהמב
תפוקת
תוירחאה
תלבגומה
לש
ןקתהה
.
םותב
תפוקת
תוירחאה
,
הבגיי
םולשת
רובע
תורישה
.(
4
.
הנפ
הכימתל
לש
HP
.
תויורשפא
הכימתה
תונימזהו
תונתשמ
םאתהב
ןקתהל
,
הנידמל
/
רוזא
הפשלו
.
הכימת
תינופלט
לש
HP
תפוקת
הכימתה
תינופלטה
היינפ
תינופלט
םותב
תפוקת
הכימתה
תינופלטה
תפוקת
הכימתה
תינופלטה
הכימתה
תינופלטה
תנתינ
ךשמל
הנש
תחא
ןופצב
הקירמא
,
היסאב
תיפיספ
הקירמאבו
תיניטלה
)
ללוכ
וקיסקמ
.(
רוריבל
תפוקת
הכימתה
תינופלטה
הפוריאב
,
חרזמב
ןוכיתה
הקירפאבו
,
רקב
תבותכב
www.hp.com/support
.
חוקלה
אשיי
תויולעב
החישה
תוליגרה
.
היינפ
תינופלט
הנפ
הכימתל
לש
HP
ןמזב
התאש
אצמנ
דיל
בשחמה
דילו
ה
-
HP Deskjet
.
ןכה
שארמ
תא
םיטרפה
םיאבה
:
רפסמ
םגדה
לש
ןקתהה
)
תיוותה
תאשונה
תא
רפסמה
תאצמנ
תיזחב
ןקתהה
(
רפסמה
ירודיסה
לש
ןקתהה
)
וקלחב
ירוחאה
וא
ןותחתה
לש
ןקתהה
(
תועדוה
תועיפומה
רשאכ
היעבה
תשחרתמ
תובושת
תולאשל
תואבה
:
םאה
הלקתה
העריא
רבעב
?
םאה
לכות
רזחשל
התוא
?
םאה
תפסוה
יטירפ
הרמוח
וא
הנכות
םישדח
בשחמל
,
ךומס
דעומל
ובש
הליחתה
היעבה
?
םאה
שחרתה
והשמ
ףסונ
ינפל
היעבה
)
ןוגכ
תפוס
םימער
,
ןקתהה
זזוה
המודכו
?(
םותב
תפוקת
הכימתה
תינופלטה
םותב
תפוקת
הכימתה
תינופלטה
,
עויס
לש
HP
ןימז
תרומת
םולשת
ףסונ
.
ומכ
ןכ
,
ןתינ
לבקל
עויס
רתאב
טנרטניאה
לש
הכימתה
תנווקמה
לש
HP
:
www.hp.com/support
.
הנפ
קוושמל
ימוקמה
לש
HP
וא
רשקתה
רפסמל
ןופלטה
לש
הכימתה
הנידמב
/
רוזא
ךלש
ידכ
דומלל
דוע
תודוא
תויורשפא
הכימת
.
88
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices