HP DeskJet D4100 user manual download (Page 8 of 98)

Languages: Hebrew
Pages:98
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 98
2
םינייפאמ
םידחוימ
וניתוכרב
!
תשכר
תספדמ
HP Deskjet
תדיוצמה
ןווגמב
םינייפאמ
םידחוימ
:
הספדה
אלל
םיילוש
:
תרזעב
ןייפאמה
לש
הספדה
אלל
םיילוש
רשפא
לצנל
תא
לכ
חטש
ףדה
תספדהב
םימוליצ
ו
-
תורבוח
םוסרפ
.
תורשפא
גורדש
הספדהל
הששב
יעבצ
ויד
:
רפש
תא
תוכיאה
לש
תספדה
םימוליצ
תועצמאב
תינסחמ
תספדהל
םימוליצ
)
השיכרל
דרפנב
.(
בצמ
יוביג
ויד
:
רשפא
ךישמהל
הספדהב
תרזעב
תינסחמ
הספדה
תחא
רשאכ
תינסחמב
הספדהה
היינשה
לזא
וידה
.
תלבקל
עדימ
ףסונ
,
ןייע
ףיעסב
בצמ
יוביג
ויד
.
הספדה
המלצממ
תילטיגיד
:
ךתורשפאב
סיפדהל
םימוליצ
המלצממ
תילטיגיד
תועצמאב
שומיש
תאיציב
ה
-
USB
תימדקה
.
תספדה
םימוליצ
םיימרונפ
:
ספדה
םימוליצ
םיימרונפ
םע
םיילוש
וא
אלל
םיילוש
.
ויד
גוסמ
HP Vivera Inks
:
תלבקל
תוכיא
םוליצ
הנימא
תודימעו
תאצוי
ןמ
ללכה
ינפב
הייהד
תועצמאב
םיעבצ
םייח
םידימעו
.
ינוג
וידה
HP Vivera
ורצוי
דחוימב
וקדבנו
תוטישב
תויעדמ
ידכ
חיטבהל
תוכיא
,
רהוט
תודימעו
ינפב
הייהד
.
ןצחל
Photosmart Express
:
רזעיה
ב
ןצחל
Photosmart Express
ידכ
חותפל
תא
תנכות
HP Photosmart Express
,
תקפסמה
ךרד
הלק
הריהמו
תספדהל
םימוליצ
וא
תשיכרל
םיספדה
ןפואב
ןווקמ
.
תוקבדמ
םירוטילקתל
/
DVD
:
ךתורשפאב
עצבל
המאתה
תישיא
םירוטילקתל
לו
-
DVD
תועצמאב
תספדה
תוקבדמ
םירוטילקתל
/
DVD
תולעב
הכומנ
תוכיאבו
ההובג
.
)
ןכתיי
ןייפאמש
הז
וניא
ןימז
הנידמב
/
רוזא
ךלש
.(
6
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices