HP DeskJet D4100 user manual download (Page 63 of 98)

Languages: Hebrew
Pages:98
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 98
רהזיה
תזתהמ
ויד
לע
םיידיה
וא
םידגבה
ךלהמב
יוקינה
.
הנכה
יוקינל
1
.
חתפ
תא
הסכמ
ה
-
HP Deskjet
.
2
.
ןתמה
דע
תבשותש
תינסחמ
הספדהה
עונת
ןוויכל
זכרמ
ה
-
HP Deskjet
היהתו
הטקש
תממודו
.
3
.
אצוה
תא
תוינסחמ
הספדהה
חנהו
ןתוא
לע
תסיפ
ריינ
ךכ
תועוצרש
תשוחנה
תונפומ
יפלכ
הלעמ
.
הארתה
לא
ריאשת
תא
תוינסחמ
הספדהה
ץוחמ
ל
-
HP Deskjet
ךשמל
רתוי
מ
-
30
תוקד
.
יוקינל
ינדי
לש
יעגמ
תינסחמ
הספדהה
1
.
בטרה
תולק
ןולקמ
רמצ
ןפג
םימב
םיקקוזמ
טחסו
תא
יפדוע
םימה
.
2
.
בגנ
תונידעב
תא
יעגמ
תשוחנה
לש
תינסחמ
הספדהה
תרזעב
ןולקמה
.
הארתה
לא
עגית
ירירחב
וידה
לש
תינסחמ
הספדהה
.
העיגנ
םיקלחב
הלא
םורגת
תומיתסל
,
תולקתל
תורושקה
וידב
םייוקיללו
םיעגמב
םיילמשחה
.
1
ירירח
ויד
)
רוסא
תעגל
(
2
יעגמ
תשוחנ
3
.
רוזח
לע
הלועפ
וז
דע
אלש
ואריי
לכ
ירייש
ויד
וא
קבא
לע
ןולקמ
יוקינה
.
4
.
סנכה
תא
תוינסחמ
הספדהה
ל
-
HP Deskjet
רחאלו
ןכמ
רוגס
תא
הסכמ
תספדמה
.
תלבקל
עדימ
ףסונ
,
ןייע
ףיעסב
תוארוה
הנקתה
.
תקוזחת
תוינסחמ
הספדהה
רזעיה
תוצעב
ולא
ךרוצל
הקוזחת
ןוסחאו
לש
תוינסחמ
הספדה
לש
HP
ידכו
חיטבהל
תויבקע
תניחבמ
תוכיא
הספדה
.
תוצע
הקוזחתל
תוצע
ןוסחאל
תזירא
ןגמ
תינסחמל
הספדה
תוצע
הקוזחתל
ןסחא
תא
לכ
תוינסחמ
הספדהה
ןתזיראב
המוטאה
דע
שומישל
ןהב
.
שי
ןסחאל
תא
תוינסחמ
הספדהה
תרוטרפמטב
רדחה
)
15°
דע
35°
סויזלצ
.(
לא
ריסת
תא
טרס
ןגמה
יטסלפה
ףטועה
תא
ירירח
וידה
,
אלא
םא
ךתנווכב
ןיקתהל
תא
תינסחמ
הספדהה
תספדמב
.
םא
תרסה
תא
טרסה
תינסחממ
הספדהה
,
לא
הסנת
דימצהל
ותוא
שדחמ
.
הדמצה
תרזוח
לש
טרסה
קיזת
תינסחמל
.
הרזעה
לש
תנכות
HP Photosmart
61
Sample
This manual is suitable for devices