HP DeskJet D4100 user manual download (Page 76 of 104)

Languages: Hebrew and 1 more
  • Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 104
A papír kifogyott üzenet
Kövesse a fennálló helyzetnek megfelel
ő
lépéseket.
Ha az adagolótálcában van papír
Ha az adagolótálca üres
Ha az adagolótálcában van papír
1.
Ellen
ő
rizze a következ
ő
ket:
Van-e elegend
ő
papír az adagolótálcában (legalább tíz lap).
Az adagolótálca nincs-e túltöltve.
A papírköteg érinti-e az adagolótálca hátulját.
2.
A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.
3.
A nyomtatás folytatásához nyomja meg a
Folytatás
gombot.
Ha az adagolótálca üres
1.
Tegyen papírt a tálcába.
2.
A nyomtatás folytatásához nyomja meg a
Folytatás
gombot.
A nyomtató egyszerre több lapra nyomtat
Ha a nyomtató egy id
ő
ben több lapra is nyomtat, ellen
ő
rizze a következ
ő
ket:
Papír tömege
El
ő
fordulhat, hogy a papír helytelenül lett betöltve
Papír tömege
A nyomtató egyszerre több lapra nyomtathat, ha a
papír tömege
nem éri el az ajánlott
értéket. Csak az ajánlott értékeknek megfelel
ő
tömeg
ű
papírokat használjon.
El
ő
fordulhat, hogy a papír helytelenül lett betöltve
A nyomtató abban az esetben is nyomtathat több lapra egyszerre, ha a papír túlságosan
be van nyomva a nyomtatóba, vagy a papírszabályzó nem illeszkedik pontosan a papír
széléhez. Helyezze be a papírt újra a papírtálcába, és csak addig nyomja befelé, amíg
ellenállásba nem ütközik. Ezután tolja a papírszabályzót szorosan a papír széléhez.
A nyomtató egyszerre több lapra nyomtathat akkor is, ha különböz
ő
papírtípusok vannak
betöltve. Például, ha fotópapír sima papírral van keverve. Ürítse ki a papírtálcát, s
helyezzen be a nyomtatandó dokumentumnak megfelel
ő
típusú papírt.
A nyomtató elakadt
Ha a nyomtató egy dokumentum nyomtatása közben elakad, nyomja meg a Folytatás
gombot. Ha a nyomtató nem kezdi el újra a nyomtatást, emelje fel a fed
ő
lapot, s húzza
ki a tápkábelt a nyomtató hátuljából.
Vigyázat!
El
ő
ször ellen
ő
rizze, hogy nincs-e valamilyen kilazult vagy eltört rész
a nyomtatóban. Ha talált ilyen részeket, látogassa meg a
www.hp.com/support
weboldalt.
12. fejezet
74
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices