HP DeskJet D4100 user manual download (Page 98 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 98 of 106
Po up
ł
ywie okresu obs
ł
ugi telefonicznej
Po zako
ń
czeniu okresu obs
ł
ugi telefonicznej pomoc z firmy HP mo
ż
na uzyska
ć
odp
ł
atnie. Pomoc
mo
ż
na równie
ż
uzyska
ć
za po
ś
rednictwem witryny internetowej pomocy online
HP:
www.hp.com/support
. Informacje o opcjach pomocy udzielaj
ą
dealerzy HP dla danego kraju/
regionu oraz pracownicy obs
ł
ugi telefonicznej.
Za
łą
cznik A
96
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices