HP DeskJet D4100 user manual download (Page 97 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 97 of 106
A
Pomoc techniczna HP
Sposób uzyskiwania pomocy
Telefoniczna obs
ł
uga klientów HP
Sposób uzyskiwania pomocy
W przypadku wyst
ą
pienia problemu nale
ż
y wykona
ć
poni
ż
sze czynno
ś
ci:
1.
Sprawd
ź
dokumentacj
ę
dostarczon
ą
wraz z urz
ą
dzeniem HP Deskjet.
2.
Odwied
ź
witryn
ę
internetow
ą
pomocy online firmy HP pod adresem
www.hp.com/support
. Z
pomocy online mog
ą
korzysta
ć
wszyscy klienci firmy HP. Jest to najszybsze
ź
ród
ł
o aktualnych
informacji o urz
ą
dzeniu oraz zaawansowanej pomocy i obejmuje:
Szybki dost
ę
p do wykwalifikowanych specjalistów internetowego dzia
ł
u pomocy
technicznej
Aktualizacje sterowników i oprogramowania urz
ą
dzenia HP Deskjet
Przydatne informacje o produkcie HP Deskjet i rozwi
ą
zywaniu cz
ę
sto wyst
ę
puj
ą
cych
problemów.
Proaktywne aktualizacje urz
ą
dzenia, informacje dotycz
ą
ce wsparcia i wiadomo
ś
ci HP
dost
ę
pne po zarejestrowaniu produktu
3.
Dotyczy tylko Europy: Skontaktuj si
ę
z lokalnym punktem zakupu. W przypadku problemu
sprz
ę
towego prosimy o zwrócenie urz
ą
dzenia do lokalnego punktu zakupu (Us
ł
uga jest
bezp
ł
atna w okresie trwania ograniczonej gwarancji. Po up
ł
ywie okresu gwarancji konieczne
b
ę
dzie uiszczenie op
ł
aty za us
ł
ug
ę
).
4.
Zadzwo
ń
do dzia
ł
u pomocy technicznej firmy HP. Opcje oraz dost
ę
pno
ść
pomocy technicznej
zale
żą
od urz
ą
dzenia, kraju/regionu i j
ę
zyka.
Telefoniczna obs
ł
uga klientów HP
Okres obs
ł
ugi telefonicznej
Zg
ł
aszanie problemu
Po up
ł
ywie okresu obs
ł
ugi telefonicznej
Okres obs
ł
ugi telefonicznej
Obs
ł
uga telefoniczna jest bezp
ł
atna przez jeden rok w Ameryce Pó
ł
nocnej, rejonie Azji i Pacyfiku
oraz Ameryce
Ł
aci
ń
skiej (w tym w Meksyku). Czas trwania obs
ł
ugi telefonicznej w Europie, na
Bliskim Wschodzie oraz w Afryce podano na stronie
www.hp.com/support
. Za po
łą
czenie pobierane
s
ą
standardowe op
ł
aty zgodnie z cennikiem operatora.
Zg
ł
aszanie problemu
Dzwoni
ą
c do dzia
ł
u pomocy technicznej HP, nale
ż
y mie
ć
dost
ę
p do komputera oraz urz
ą
dzenia
HP Deskjet. Nale
ż
y by
ć
przygotowanym na udzielenie nast
ę
puj
ą
cych informacji:
Numer modelu urz
ą
dzenia (umieszczony na etykiecie z przodu urz
ą
dzenia)
Numer seryjny urz
ą
dzenia (umieszczony z ty
ł
u lub na spodzie urz
ą
dzenia)
Komunikaty wy
ś
wietlane podczas wyst
ę
powania problemu
Odpowiedzi na poni
ż
sze pytania:
Czy taka sytuacja mia
ł
a ju
ż
wcze
ś
niej miejsce?
Czy umiesz odtworzy
ć
t
ę
sytuacj
ę
ponownie?
Czy w czasie, kiedy pojawi
ł
si
ę
problem, instalowano nowe oprogramowanie lub
pod
łą
czono nowy sprz
ę
t?
Czy przed wyst
ą
pieniem problemu mia
ł
o miejsce jakie
ś
inne zdarzenie (na przyk
ł
ad
burza, transport urz
ą
dzenia itp.)?
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
95
Sample
This manual is suitable for devices