HP DeskJet D4100 user manual download (Page 95 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 95 of 106
Dokument drukuje si
ę
powoli
Otwartych jest wiele aplikacji
Zasoby komputera s
ą
niewystarczaj
ą
ce, aby drukarka mog
ł
a drukowa
ć
z optymaln
ą
szybko
ś
ci
ą
.
Aby zwi
ę
kszy
ć
szybko
ść
drukowania, nale
ż
y przed rozpocz
ę
ciem drukowania zamkn
ąć
wszystkie niepotrzebne programy.
Drukowane s
ą
z
ł
o
ż
one dokumenty, grafika lub zdj
ę
cia
Dokumenty zawieraj
ą
ce grafik
ę
lub zdj
ę
cia s
ą
drukowane wolniej ni
ż
dokumenty
tekstowe.
Wybrano tryb jako
ś
ci druku Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczo
ść
Drukowanie przebiega wolniej, je
ś
li przy okre
ś
laniu jako
ś
ci druku wybrano opcj
ę
Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczo
ść
. Aby zwi
ę
kszy
ć
szybko
ść
drukowania, nale
ż
y
wybra
ć
inny tryb jako
ś
ci druku.
Drukarka dzia
ł
a w trybie rezerwowym
Drukowanie mo
ż
e przebiega
ć
wolniej, je
ś
li drukarka dzia
ł
a w trybie rezerwowym. Wi
ę
cej
informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Tryb rezerwowy
.
Aby zwi
ę
kszy
ć
szybko
ść
drukowania, nale
ż
y zainstalowa
ć
w drukarce dwie kasety
drukuj
ą
ce.
Oprogramowanie drukarki jest nieaktualne
By
ć
mo
ż
e zainstalowane jest nieaktualne oprogramowanie drukarki.
Informacje na temat aktualizacji oprogramowania drukarki mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Pobieranie aktualizacji oprogramowania drukarki
.
Komputer nie spe
ł
nia wymaga
ń
systemowych
Je
ś
li komputer nie ma wystarczaj
ą
cej ilo
ś
ci pami
ę
ci RAM lub dostatecznej ilo
ś
ci wolnego
miejsca na dysku twardym, przetwarzanie zada
ń
przez drukark
ę
trwa d
ł
u
ż
ej.
1.
Sprawd
ź
, czy ilo
ść
miejsca na dysku twardym, wielko
ść
pami
ę
ci RAM oraz szybko
ść
procesora komputera spe
ł
niaj
ą
wymagania systemowe.
Informacje dotycz
ą
ce wymaga
ń
systemowych s
ą
dost
ę
pne w podr
ę
cznym
przewodniku dostarczonym z drukark
ą
.
2.
Zwi
ę
ksz ilo
ść
dost
ę
pnego miejsca na dysku, usuwaj
ą
c niepotrzebne pliki.
Je
ś
li nadal wyst
ę
puj
ą
problemy
Je
ś
li po wykonaniu czynno
ś
ci opisanych w sekcjach rozwi
ą
zywania problemów nadal
wyst
ę
puj
ą
problemy, nale
ż
y wy
łą
czy
ć
komputer, a nast
ę
pnie ponownie go uruchomi
ć
.
Je
ś
li po ponownym uruchomieniu komputera sytuacja nie ulegnie zmianie, nale
ż
y
odwiedzi
ć
witryn
ę
pomocy technicznej firmy HP pod adresem
www.hp.com/support
.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
93
Sample
This manual is suitable for devices