HP DeskJet D4100 user manual download (Page 94 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 94 of 106
Kontrolka wznawiania miga
1
Kontrolka wznawiania
Je
ś
li kontrolka wznawiania miga, sprawd
ź
nast
ę
puj
ą
ce czynniki:
By
ć
mo
ż
e w drukarce zabrak
ł
o papieru.
Umie
ść
papier w zasobniku wej
ś
ciowym, a nast
ę
pnie naci
ś
nij przycisk
Wznów
.
By
ć
mo
ż
e dosz
ł
o do zaci
ę
cia papieru.
Informacje dotycz
ą
ce usuwania zaci
ę
cia papieru mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Zaci
ę
cie
papieru
.
Kasety drukuj
ą
ce s
ą
w
ł
a
ś
ciwe dla danej drukarki i zosta
ł
y prawid
ł
owo
zainstalowane.
Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Kasety drukuj
ą
ce
i
Instrukcje dotycz
ą
ce
instalacji
.
By
ć
mo
ż
e drukarka jest zablokowana.
Wi
ę
cej informacji na temat usuwania tego problemu mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Drukarka jest zablokowana
.
Migaj
ą
obie kontrolki
By
ć
mo
ż
e nale
ż
y uruchomi
ć
ponownie drukark
ę
.
1.
Naci
ś
nij przycisk
zasilania
, aby wy
łą
czy
ć
drukark
ę
, a nast
ę
pnie naci
ś
nij przycisk
zasilania
, aby w
łą
czy
ć
ponownie drukark
ę
.
Je
ś
li kontrolki nadal migaj
ą
, przejd
ź
do punktu 2.
2.
Naci
ś
nij przycisk
zasilania
, aby wy
łą
czy
ć
drukark
ę
.
3.
Od
łą
cz przewód zasilaj
ą
cy drukarki od gniazda elektrycznego.
4.
Pod
łą
cz ponownie przewód zasilaj
ą
cy drukarki do gniazda elektrycznego.
5.
Naci
ś
nij przycisk
zasilania
, aby w
łą
czy
ć
drukark
ę
.
Kontrolki przedniego portu USB migaj
ą
Je
ś
li kontrolki przedniego portu USB migaj
ą
,
zastosuj si
ę
do nast
ę
puj
ą
cych
wskazówek
.
Rozdzia
ł
12
92
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices