HP DeskJet D4100 user manual download (Page 91 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 91 of 106
Je
ś
li obramowanie pojawia si
ę
nad odrywan
ą
zak
ł
adk
ą
:
Wyrównaj kasety drukuj
ą
ce
.
Sprawd
ź
, czy problem nie dotyczy obrazu
ź
ród
ł
owego. Je
ś
li na przyk
ł
ad drukowany
jest zeskanowany obraz, sprawd
ź
, czy obraz nie zmieni
ł
po
ł
o
ż
enia na skanerze.
Oprogramowanie HP Photosmart Express nie zosta
ł
o
zainstalowane
Naci
ś
ni
ę
to przycisk Photosmart Express na drukarce, ale na komputerze nie jest
zainstalowane oprogramowanie HP Photosmart Express.
Oprogramowanie HP Photosmart Express nale
ż
y zainstalowa
ć
na komputerze przed
u
ż
yciem przycisku Photosmart Express. Umie
ść
w nap
ę
dzie dysk CD z
oprogramowaniem HP, który zosta
ł
dostarczony razem z drukark
ą
. Post
ę
puj zgodnie z
instrukcjami wy
ś
wietlanymi na ekranie, aby zainstalowa
ć
oprogramowanie
HP Photosmart Express.
Komunikaty o b
łę
dach
Komunikaty o b
łę
dach dotycz
ą
ce kaset drukuj
ą
cych
Inne komunikaty o b
łę
dach
Komunikaty o b
łę
dach dotycz
ą
ce kaset drukuj
ą
cych
Je
ś
li zostanie wy
ś
wietlony komunikat o b
łę
dzie kasety drukuj
ą
cej, zastosuj si
ę
do
poni
ż
szych wskazówek.
Komunikat o niew
ł
a
ś
ciwej kasecie drukuj
ą
cej
Drukowanie jest mo
ż
liwe tylko w sytuacji, gdy zainstalowane s
ą
w
ł
a
ś
ciwe kasety
drukuj
ą
ce. Pojawienie si
ę
komunikatu o b
łę
dzie dotycz
ą
cym kaset drukuj
ą
cych oznacza,
ż
e nie mo
ż
na u
ż
y
ć
jednej lub obu kaset.
Aby usun
ąć
problem, nale
ż
y post
ę
powa
ć
zgodnie z instrukcjami znajduj
ą
cymi si
ę
w
sekcji
Niew
ł
a
ś
ciwa kaseta drukuj
ą
ca
.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
89
Sample
This manual is suitable for devices