HP DeskJet D4100 user manual download (Page 88 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 88 of 106
Na zdj
ę
ciu s
ą
widoczne poziome linie
Je
ś
li na zdj
ę
ciach s
ą
widoczne jasne lub ciemne poziome linie, nale
ż
y wykona
ć
nast
ę
puj
ą
ce czynno
ś
ci:
1.
Oczy
ść
kasety drukuj
ą
ce.
2.
Wydrukuj ponownie zdj
ę
cie.
3.
Je
ś
li linie poziome s
ą
nadal widoczne, przeprowad
ź
kalibracj
ę
jako
ś
ci druku
.
W celu przeprowadzenia kalibracji jako
ś
ci druku nale
ż
y zainstalowa
ć
czarn
ą
i
trójkolorow
ą
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
.
4.
Wydrukuj ponownie zdj
ę
cie.
Obraz jest drukowany pod k
ą
tem
Sprawd
ź
, czy problem nie dotyczy obrazu
ź
ród
ł
owego. Je
ś
li na przyk
ł
ad drukowany jest
zeskanowany obraz, sprawd
ź
, czy obraz nie zmieni
ł
po
ł
o
ż
enia na skanerze.
Je
ś
li problem nie jest spowodowany obrazem
ź
ród
ł
owym, nale
ż
y wykona
ć
nast
ę
puj
ą
ce
czynno
ś
ci:
1.
Wyjmij ca
ł
y papier z zasobnika wej
ś
ciowego.
2.
Za
ł
aduj prawid
ł
owo papier do zasobnika.
3.
Sprawd
ź
, czy prowadnica papieru przylega
ś
ci
ś
le do brzegu papieru.
4.
Post
ę
puj zgodnie ze wskazówkami dotycz
ą
cymi
ł
adowania papieru okre
ś
lonego
rozmiaru.
Rozdzia
ł
12
86
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices