HP DeskJet D4100 user manual download (Page 87 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 87 of 106
Problemy z dokumentami bez obramowania
Wskazówki dotycz
ą
ce drukowania bez obramowania
Na jasnych fragmentach zdj
ęć
widoczne s
ą
smugi
Na zdj
ę
ciu s
ą
widoczne poziome linie
Obraz jest drukowany pod k
ą
tem
Atrament si
ę
rozmazuje
Fragment zdj
ę
cia jest wyblak
ł
y
Na zdj
ę
ciu pojawia si
ę
niepo
żą
dane obramowanie
Wskazówki dotycz
ą
ce drukowania bez obramowania
Aby wydrukowa
ć
zdj
ę
cia lub ulotki bez obramowania, nale
ż
y post
ę
powa
ć
wed
ł
ug
poni
ż
szych wskazówek:
Sprawd
ź
, czy rozmiar papieru wybrany z listy rozwijanej
Rozmiar papieru
na
karcie
Skróty drukowania
odpowiada rozmiarowi papieru za
ł
adowanego do
zasobnika papieru.
Wybierz odpowiedni rodzaj papieru z listy rozwijanej
Rodzaj papieru
na karcie
Skróty drukowania
.
W przypadku drukowania w odcieniach szaro
ś
ci wybierz opcj
ę
Wysoka jako
ść
w
oknie
Druk w skali szaro
ś
ci
na karcie
Kolor
.
W trybie rezerwowym nie nale
ż
y drukowa
ć
dokumentów bez obramowania.
Podczas drukowania bez obramowania, w drukarce powinny by
ć
zainstalowane
dwie kasety drukuj
ą
ce.
Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Tryb rezerwowy
.
Na jasnych fragmentach zdj
ęć
widoczne s
ą
smugi
Je
ś
li na jasnym fragmencie zdj
ę
cia wida
ć
smugi w miejscach oddalonych o oko
ł
o 63 mm
(2,5 cala) od jednego z d
ł
u
ż
szych brzegów zdj
ę
cia, nale
ż
y wykona
ć
nast
ę
puj
ą
ce
czynno
ś
ci:
Zainstaluj w drukarce
fotograficzn
ą
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
.
Otwórz okno dialogowe
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
, kliknij kart
ę
Funkcje
, a nast
ę
pnie dla opcji
Jako
ść
druku
wybierz ustawienie
Maksymalna
rozdzielczo
ść
.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
85
Sample
This manual is suitable for devices