HP DeskJet D4100 user manual download (Page 86 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 86 of 106
Nieprawid
ł
owe drukowanie dokumentu
Niew
ł
a
ś
ciwe wzajemne po
ł
o
ż
enie tekstu i obrazów
Dokument jest drukowany z przesuni
ę
ciem lub pod k
ą
tem
Brakuje fragmentów dokumentu lub s
ą
one drukowane w niew
ł
a
ś
ciwym miejscu
Koperta jest drukowana uko
ś
nie
Dokument nie uwzgl
ę
dnia nowych ustawie
ń
drukowania
Niew
ł
a
ś
ciwe wzajemne po
ł
o
ż
enie tekstu i obrazów
Je
ś
li po
ł
o
ż
enie tekstu wzgl
ę
dem obrazów na wydrukach jest nieprawid
ł
owe, nale
ż
y
przeprowadzi
ć
wyrównanie
kaset drukuj
ą
cych.
Dokument jest drukowany z przesuni
ę
ciem lub pod k
ą
tem
1.
Sprawd
ź
, czy papier jest prawid
ł
owo umieszczony w zasobniku wej
ś
ciowym.
2.
Sprawd
ź
, czy prowadnica papieru przylega
ś
ci
ś
le do brzegu papieru.
3.
Wydrukuj ponownie dokument.
Brakuje fragmentów dokumentu lub s
ą
one drukowane w niew
ł
a
ś
ciwym miejscu
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
i sprawd
ź
nast
ę
puj
ą
ce opcje:
Karta
Ustawienie
Funkcje
Pionowa lub Pozioma
: Sprawd
ź
, czy ustawiona
zosta
ł
a w
ł
a
ś
ciwa orientacja.
Format
: Sprawd
ź
, czy zosta
ł
ustawiony w
ł
a
ś
ciwy
rozmiar papieru.
Skaluj do rozmiaru
: T
ę
opcj
ę
nale
ż
y wybra
ć
w
celu dostosowania rozmiaru tekstu i grafiki do
rozmiaru papieru, jaki zosta
ł
okre
ś
lony na
odpowiedniej li
ś
cie rozwijalnej.
Je
ś
li w dalszym ci
ą
gu brakuje fragmentów dokumentu, ustawienia drukarki mog
ł
y zosta
ć
zast
ą
pione przez ustawienia drukowania u
ż
ywanej aplikacji. Nale
ż
y wybra
ć
odpowiednie
ustawienia drukowania w aplikacji.
Koperta jest drukowana uko
ś
nie
1.
Przed za
ł
adowaniem koperty do drukarki wsu
ń
skrzyde
ł
ko koperty do jej wn
ę
trza.
2.
Sprawd
ź
, czy prowadnica papieru przylega
ś
ci
ś
le do brzegu koperty.
3.
Wydrukuj ponownie kopert
ę
.
Dokument nie uwzgl
ę
dnia nowych ustawie
ń
drukowania
Ustawienia drukarki mog
ą
ż
ni
ć
si
ę
od ustawie
ń
drukowania w u
ż
ywanej aplikacji.
Wybierz odpowiednie ustawienia drukowania w u
ż
ywanym programie.
Rozdzia
ł
12
84
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices