HP DeskJet D4100 user manual download (Page 85 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 85 of 106
Wydruk jest wyblak
ł
y
Sprawd
ź
, czy w
ż
adnej z kaset nie zaczyna brakowa
ć
atramentu.
Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Wy
ś
wietlanie szacunkowego poziomu
atramentu
. Je
ś
li w kasecie drukuj
ą
cej ko
ń
czy si
ę
atrament, nale
ż
y rozwa
ż
y
ć
mo
ż
liwo
ść
wymiany kasety. Informacje dotycz
ą
ce prawid
ł
owych numerów
katalogowych mo
ż
na znale
źć
w podr
ę
cznym przewodniku dostarczonym z
drukark
ą
.
Sprawd
ź
, czy jest zainstalowana czarna kaseta drukuj
ą
ca.
Je
ś
li czarny kolor tekstu i grafiki na wydruku jest wyblak
ł
y, by
ć
mo
ż
e w drukarce jest
zainstalowana tylko trójkolorowa kaseta drukuj
ą
ca. Aby uzyska
ć
optymaln
ą
jako
ść
czerni na wydruku, nale
ż
y zainstalowa
ć
czarn
ą
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
, nie wyjmuj
ą
c
trójkolorowej kasety drukuj
ą
cej.
Nale
ż
y sprawdzi
ć
, czy plastikowa ta
ś
ma ochronna zosta
ł
a usuni
ę
ta z kaset
drukuj
ą
cych.
1
Zdejmij plastikow
ą
ta
ś
m
ę
Rozwa
ż
wybranie lepszej
jako
ś
ci druku
.
Drukowane s
ą
puste strony
By
ć
mo
ż
e plastikowa ta
ś
ma ochronna nadal znajduje si
ę
na kasetach drukuj
ą
cych.
Nale
ż
y sprawdzi
ć
, czy plastikowa ta
ś
ma zosta
ł
a usuni
ę
ta z kaset drukuj
ą
cych.
1
Zdejmij plastikow
ą
ta
ś
m
ę
W kasetach drukuj
ą
cych mo
ż
e brakowa
ć
atramentu. Nale
ż
y wymieni
ć
jedn
ą
lub
obie puste kasety.
Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Wy
ś
wietlanie szacunkowego poziomu
atramentu
.
By
ć
mo
ż
e próbowano wydrukowa
ć
dokument bez obramowania w sytuacji, gdy
zainstalowana jest tylko czarna kaseta drukuj
ą
ca. Do drukowania dokumentów bez
obramowania wymagana jest trójkolorowa kaseta drukuj
ą
ca oraz czarna lub
fotograficzna kaseta drukuj
ą
ca.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
83
Sample
This manual is suitable for devices