HP DeskJet D4100 user manual download (Page 84 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 84 of 106
Kontrolki przedniego portu USB migaj
ą
1
Kontrolka po
łą
czenia
2
Kontrolka b
łę
du
Stan kontrolek
Zadanie
Kontrolka po
łą
czenia i kontrolka b
łę
du
migaj
ą
przez pi
ęć
sekund
Drukarka utraci
ł
a po
łą
czenie z aparatem
w trakcie drukowania.
Sprawd
ź
po
łą
czenie USB.
Kontrolka po
łą
czenia
ś
wieci, a kontrolka
b
łę
du miga
Aparat nie zosta
ł
prze
łą
czony w tryb
umo
ż
liwiaj
ą
cy przesy
ł
anie zdj
ęć
.
Zmie
ń
tryb pracy aparatu.
Kontrolka po
łą
czenia nie
ś
wieci, a
kontrolka b
łę
du
ś
wieci
Do przedniego portu USB zosta
ł
o
pod
łą
czone nieobs
ł
ugiwane urz
ą
dzenie
(np. mysz).
Usu
ń
nieobs
ł
ugiwane urz
ą
dzenie.
Jako
ść
druku jest niska
Smugi i brakuj
ą
ce linie
Wydruk jest wyblak
ł
y
Drukowane s
ą
puste strony
Smugi i brakuj
ą
ce linie
Je
ś
li na wydrukowanych stronach brakuje linii lub punktów albo wyst
ę
puj
ą
na nich smugi
atramentu, w kasetach drukuj
ą
cych mo
ż
e by
ć
ma
ł
o atramentu lub mog
ą
one wymaga
ć
oczyszczenia. Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Wy
ś
wietlanie szacunkowego
poziomu atramentu
i
Automatyczne czyszczenie kaset drukuj
ą
cych
.
Rozdzia
ł
12
82
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices