HP DeskJet D4100 user manual download (Page 83 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 106
Je
ś
li zdj
ę
cie jest wyblak
ł
e w miejscach oddalonych o 25–63 mm (1,0–2,5 cala) od brzegu,
nale
ż
y wykona
ć
nast
ę
puj
ą
ce czynno
ś
ci:
Zainstaluj w drukarce
fotograficzn
ą
i trójkolorow
ą
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
.
Otwórz okno dialogowe
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
, kliknij kart
ę
Funkcje
, a nast
ę
pnie dla opcji
Jako
ść
druku
wybierz ustawienie
Maksymalna
rozdzielczo
ść
.
Problemy z przednim portem USB
Obrazy z pod
łą
czonego aparatu cyfrowego nie s
ą
drukowane
Kontrolki przedniego portu USB migaj
ą
Obrazy z pod
łą
czonego aparatu cyfrowego nie s
ą
drukowane
Obrazy z pod
łą
czonego aparatu cyfrowego nie s
ą
drukowane w nast
ę
puj
ą
cych
sytuacjach:
Aparat cyfrowy nie zosta
ł
prze
łą
czony w tryb umo
ż
liwiaj
ą
cy pobieranie zdj
ęć
.
Obrazy s
ą
zapisane w nieobs
ł
ugiwanym formacie.
W aparacie nie wybrano
ż
adnych zdj
ęć
do drukowania.
Sprawd
ź
, czy aparat cyfrowy zapisuje zdj
ę
cia w formacie plików obs
ł
ugiwanym przez
oprogramowanie HP Photosmart lub inne oprogramowanie do drukowania zdj
ęć
.
Zanim pod
łą
czysz aparat cyfrowy do przedniego portu USB drukarki, wybierz w nim
zdj
ę
cia do wydrukowania.
Wi
ę
cej informacji na temat korzystania z oprogramowania HP Photosmart mo
ż
na
znale
źć
w sekcji Pomoc oprogramowania HP Photosmart.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
81
Sample
This manual is suitable for devices