HP DeskJet D4100 user manual download (Page 82 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 82 of 106
3.
Je
ś
li linie poziome s
ą
nadal widoczne, przeprowad
ź
kalibracj
ę
jako
ś
ci druku
.
W celu przeprowadzenia kalibracji jako
ś
ci druku nale
ż
y zainstalowa
ć
czarn
ą
i
trójkolorow
ą
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
.
4.
Wydrukuj ponownie zdj
ę
cie.
Fragment zdj
ę
cia jest wyblak
ł
y
Blakni
ę
cie mo
ż
e wyst
ą
pi
ć
na brzegach lub w pobli
ż
u brzegów zdj
ę
cia.
Blakni
ę
cie pojawia si
ę
na brzegach zdj
ę
cia
Blakni
ę
cie pojawia si
ę
przy brzegach zdj
ę
cia
Blakni
ę
cie pojawia si
ę
na brzegach zdj
ę
cia
Sprawd
ź
, czy papier fotograficzny si
ę
nie zwija. Je
ś
li papier fotograficzny si
ę
zwija,
umie
ść
go w plastikowej torebce i delikatnie odwi
ń
w przeciwnym kierunku. Je
ś
li problem
wyst
ę
puje nadal, u
ż
yj papieru fotograficznego, który si
ę
nie zwija.
Informacje na temat zabezpieczania papieru fotograficznego przed zwijaniem si
ę
zamieszczono w sekcji
Przechowywanie i u
ż
ywanie papieru fotograficznego
.
Blakni
ę
cie pojawia si
ę
przy brzegach zdj
ę
cia
Rozdzia
ł
12
80
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices