HP DeskJet D4100 user manual download (Page 81 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 106
Sprawdzanie w
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
i sprawd
ź
nast
ę
puj
ą
ce opcje:
Karta
Ustawienie
Funkcje
Format
: Odpowiedni rozmiar papieru
Rodzaj papieru
: Odpowiedni papier
fotograficzny
Jako
ść
druku
:
Najlepsza
lub
Maksymalna
rozdzielczo
ść
Kolory s
ą
przyciemnione lub nieprawid
ł
owe
Je
ś
li kolory na zdj
ę
ciach s
ą
przyciemnione lub nieprawid
ł
owe, nale
ż
y wykona
ć
nast
ę
puj
ą
ce czynno
ś
ci:
1.
Sprawd
ź
, czy w
ż
adnej kasecie drukuj
ą
cej nie ko
ń
czy si
ę
atrament.
Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Wy
ś
wietlanie szacunkowego poziomu
atramentu
. Je
ś
li w kasetach jest jeszcze wystarczaj
ą
co du
ż
o atramentu, przejd
ź
do
punktu 2.
2.
Wyrównaj
kasety drukuj
ą
ce.
3.
Wydrukuj ponownie zdj
ę
cie.
4.
Je
ś
li kolory na zdj
ę
ciu w dalszym ci
ą
gu s
ą
przyciemnione lub nieprawid
ł
owe, otwórz
okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
, kliknij kart
ę
Kolor
, a nast
ę
pnie kliknij
przycisk
Wi
ę
cej opcji kolorów
.
5.
Dostosuj kolory za pomoc
ą
okna dialogowego
Wi
ę
cej opcji kolorów
.
Na zdj
ę
ciu s
ą
widoczne poziome linie
Je
ś
li na zdj
ę
ciach s
ą
widoczne jasne lub ciemne poziome linie, nale
ż
y wykona
ć
nast
ę
puj
ą
ce czynno
ś
ci:
1.
Oczy
ść
kasety drukuj
ą
ce.
2.
Wydrukuj ponownie zdj
ę
cie.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
79
Sample
This manual is suitable for devices