HP DeskJet D4100 user manual download (Page 80 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 106
4.
W
ł
ó
ż
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
z powrotem do drukarki i zamknij jej pokryw
ę
.
Je
ś
li b
łą
d wyst
ę
puje nadal, kaseta drukuj
ą
ca jest uszkodzona i nale
ż
y j
ą
wymieni
ć
.
Uwaga
W przypadku braku zapasowej kasety drukuj
ą
cej mo
ż
na
kontynuowa
ć
drukowanie w trybie rezerwowym przy u
ż
yciu drugiej, sprawnej
kasety. Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Tryb rezerwowy
.
5.
Je
ś
li b
łą
d wyst
ę
puje nadal, odwied
ź
witryn
ę
pomocy technicznej firmy HP pod
adresem
www.hp.com/support
.
Komunikat „Drukowanie w trybie rezerwowym”
Gdy drukarka wykryje,
ż
e zainstalowana jest tylko jedna kaseta drukuj
ą
ca, przechodzi
w tryb rezerwowy. W trybie tym dokumenty mog
ą
by
ć
drukowane przy u
ż
yciu jednej
kasety drukuj
ą
cej, ale drukarka pracuje wolniej i pogarsza si
ę
jako
ść
druku.
Je
ś
li komunikat dotycz
ą
cy trybu rezerwowego jest wy
ś
wietlany, gdy w drukarce s
ą
zainstalowane dwie kasety drukuj
ą
ce, sprawd
ź
, czy z obu kaset zosta
ł
a usuni
ę
ta
plastikowa ta
ś
ma. Gdy styki kasety s
ą
zakryte plastikow
ą
ta
ś
m
ą
ochronn
ą
, drukarka nie
mo
ż
e wykry
ć
, czy kaseta jest zainstalowana.
Komunikat „Kaseta drukuj
ą
ca jest w niew
ł
a
ś
ciwym gnie
ź
dzie”
Komunikat ten informuje,
ż
e kaseta drukuj
ą
ca zosta
ł
a zainstalowana po niew
ł
a
ś
ciwej
stronie kosza kaset drukuj
ą
cych.
Trójkolorow
ą
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
nale
ż
y zawsze instalowa
ć
w lewej przegrodzie kosza
kaset drukuj
ą
cych.
Czarn
ą
lub fotograficzn
ą
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
nale
ż
y instalowa
ć
w prawej przegrodzie
kosza kaset drukuj
ą
cych.
Zdj
ę
cia nie s
ą
drukowane prawid
ł
owo
Sprawdzanie zasobnika papieru
Sprawdzanie w
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
Kolory s
ą
przyciemnione lub nieprawid
ł
owe
Na zdj
ę
ciu s
ą
widoczne poziome linie
Fragment zdj
ę
cia jest wyblak
ł
y
Sprawdzanie zasobnika papieru
1.
Sprawd
ź
, czy papier fotograficzny jest umieszczony w zasobniku papieru stron
ą
przeznaczon
ą
do zadrukowania w dó
ł
.
2.
Wsu
ń
papier do przodu, a
ż
napotkasz opór.
3.
Dosu
ń
prowadnic
ę
papieru
ś
ci
ś
le do brzegu papieru.
Nie dociskaj prowadnicy zbyt mocno, aby nie wygi
ąć
i nie pofa
ł
dowa
ć
papieru.
Rozdzia
ł
12
78
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices