HP DeskJet D4100 user manual download (Page 75 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 106
Zatrzymywanie i ponowne uruchamianie us
ł
ugi drukowania
1.
W systemie Windows 2000 kliknij przycisk
Start
, kliknij polecenie
Panel
sterowania
, a nast
ę
pnie kliknij polecenie
Narz
ę
dzia administracyjne
. W systemie
Windows XP kliknij przycisk
Start
, kliknij polecenie
Panel sterowania
, kliknij
polecenie
Wydajno
ść
i konserwacja
, a nast
ę
pnie kliknij polecenie
Narz
ę
dzia
administracyjne
.
2.
Kliknij dwukrotnie ikon
ę
Us
ł
ugi
, a nast
ę
pnie kliknij dwukrotnie ikon
ę
Bufor
wydruku
.
3.
Kliknij przycisk
Zatrzymaj
, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
Start
, aby uruchomi
ć
ponownie us
ł
ug
ę
drukowania.
4.
Kliknij przycisk
OK
, aby zamkn
ąć
okno.
Je
ś
li drukarka nadal nie drukuje
1.
Wybierz poni
ż
ej temat, który najlepiej charakteryzuje istniej
ą
cy problem:
Zaci
ę
cie papieru
Komunikat o braku papieru
Drukarka zwraca papier
Drukarka jest zablokowana
2.
Je
ś
li drukarka w dalszym ci
ą
gu nie drukuje, wy
łą
cz, a nast
ę
pnie uruchom ponownie
komputer.
Zaci
ę
cie papieru
Usuwanie zaci
ę
cia papieru
1.
Naci
ś
nij przycisk
Wznów
.
Je
ś
li zaci
ę
cie papieru nie zosta
ł
o usuni
ę
te, przejd
ź
do nast
ę
pnego punktu.
2.
Wy
łą
cz drukark
ę
.
3.
Zdemontuj tylne drzwiczki dost
ę
pu. Naci
ś
nij uchwyt w prawo, a nast
ę
pnie wyci
ą
gnij
drzwiczki.
4.
Wyjmij papier znajduj
ą
cy si
ę
we wn
ę
trzu drukarki, wyci
ą
gaj
ą
c go z ty
ł
u urz
ą
dzenia.
Je
ś
li drukowane by
ł
y etykiety, upewnij si
ę
,
ż
e
ż
adna z nich nie odklei
ł
a si
ę
od
arkusza podczas przechodzenia przez drukark
ę
.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
73
Sample
This manual is suitable for devices