HP DeskJet D4100 user manual download (Page 74 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 106
Sprawdzanie po
łą
czenia kablowego drukarki
Je
ś
li drukarka i komputer s
ą
po
łą
czone za pomoc
ą
kabla USB i nie komunikuj
ą
si
ę
ze
sob
ą
, spróbuj wykona
ć
nast
ę
puj
ą
ce czynno
ś
ci:
Sprawd
ź
, czy przewód zasilaj
ą
cy jest starannie pod
łą
czony do drukarki i do gniazda
elektrycznego.
Sprawd
ź
kabel USB. Je
ś
li u
ż
ywasz starszego kabla, mo
ż
e on nie dzia
ł
a
ć
prawid
ł
owo. Je
ś
li wci
ąż
pojawiaj
ą
si
ę
problemy, mo
ż
e by
ć
konieczna wymiana kabla
USB. Sprawd
ź
równie
ż
, czy d
ł
ugo
ść
kabla nie przekracza 3 metrów (9,8 stopy).
Sprawd
ź
po
łą
czenie drukarki z komputerem. Upewnij si
ę
,
ż
e kabel USB jest
starannie pod
łą
czony do portu USB z ty
ł
u drukarki. Upewnij si
ę
,
ż
e drugi koniec
kabla USB jest pod
łą
czony do portu USB komputera. Po w
ł
a
ś
ciwym pod
łą
czeniu
kabla wy
łą
cz drukark
ę
, a nast
ę
pnie w
łą
cz j
ą
ponownie.
W przypadku pod
łą
czania drukarki za pomoc
ą
koncentratora USB upewnij si
ę
,
ż
e
koncentrator jest w
łą
czony. Je
ś
li koncentrator jest w
łą
czony, spróbuj pod
łą
czy
ć
drukark
ę
bezpo
ś
rednio do komputera.
Spróbuj pod
łą
czy
ć
kabel USB do innego portu w komputerze. Po sprawdzeniu
po
łą
cze
ń
spróbuj uruchomi
ć
ponownie komputer. Wy
łą
cz drukark
ę
, a nast
ę
pnie
w
łą
cz j
ą
ponownie.
Uwaga
W celu uzyskania najlepszej wydajno
ś
ci drukowania, nale
ż
y u
ż
y
ć
kabla
zgodnego ze standardem USB 2.0.
Czyszczenie kolejki wydruku
Po rozpocz
ę
ciu zadania drukowania jest ono wysy
ł
ane do listy nazywanej „kolejk
ą
wydruku”. Je
ś
li drukarka zatrzyma si
ę
przed wykonaniem zadania, mo
ż
e to oznacza
ć
,
ż
e zosta
ł
o ono zablokowane w kolejce wydruku.
Po usuni
ę
ciu problemu z zadaniem zablokowanym w kolejce wydruku kolejka w dalszym
ci
ą
gu mo
ż
e nie by
ć
pusta. W takiej sytuacji nale
ż
y zatrzyma
ć
, a nast
ę
pnie uruchomi
ć
ponownie us
ł
ug
ę
drukowania.
Usuwanie problemu z zadaniem drukowania zablokowanym w kolejce
1.
W systemie Windows 2000 kliknij przycisk
Start
, kliknij polecenie
Ustawienia
, a
nast
ę
pnie kliknij polecenie
Drukarki
. W systemie Windows XP kliknij przycisk
Start
, a nast
ę
pnie kliknij polecenie
Drukarki i faksy
.
2.
Kliknij dwukrotnie nazw
ę
drukarki HP Deskjet.
3.
Kliknij menu
Drukarka
, a nast
ę
pnie kliknij polecenie
Wstrzymaj drukowanie
.
4.
Kliknij ponownie menu
Drukarka
, a nast
ę
pnie kliknij polecenie
Anuluj wszystkie
dokumenty
.
5.
Kliknij przycisk
Tak
, aby potwierdzi
ć
anulowanie.
6.
Kliknij menu
Drukarka
, a nast
ę
pnie usu
ń
zaznaczenie opcji
Wstrzymaj
drukowanie
.
7.
Je
ś
li na li
ś
cie nadal s
ą
dokumenty, uruchom ponownie komputer.
8.
Je
ś
li po ponownym uruchomieniu na li
ś
cie nadal s
ą
dokumenty, powtórz kroki 1–6.
Rozdzia
ł
12
72
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices