HP DeskJet D4100 user manual download (Page 73 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 106
Aby ponownie zainstalowa
ć
oprogramowanie drukarki
1.
Zamknij wszystkie programy antywirusowe i inne uruchomione na komputerze
aplikacje.
Uwaga
Aby zamkn
ąć
program antywirusowy, nale
ż
y post
ę
powa
ć
zgodnie
z instrukcjami producenta.
2.
Odinstaluj oprogramowanie drukarki:
a.
Umie
ść
w nap
ę
dzie CD-ROM dysk z oprogramowaniem drukarki i post
ę
puj
zgodnie z instrukcjami wy
ś
wietlanymi na ekranie.
Uwaga
Je
ś
li program instalacyjny nie zostanie uruchomiony
automatycznie, kliknij liter
ę
nap
ę
du CD-ROM w Eksploratorze
Windows, a nast
ę
pnie dwukrotnie kliknij plik setup.exe. Na przyk
ł
ad
kliknij dwukrotnie plik D:\setup.exe.
b.
Po wy
ś
wietleniu monitu kliknij przycisk
Usu
ń
wszystkie
.
3.
Zainstaluj ponownie oprogramowanie drukarki:
a.
W
ł
ó
ż
dysk CD z oprogramowaniem drukarki do stacji CD-ROM.
b.
Post
ę
puj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zako
ń
czy
ć
instalacj
ę
.
4.
Uruchom ponownie program antywirusowy.
Drukarka nie drukuje
Sprawd
ź
nast
ę
puj
ą
ce elementy
Sprawdzanie kontrolek drukarki
Sprawdzanie po
łą
czenia kablowego drukarki
Czyszczenie kolejki wydruku
Je
ś
li drukarka nadal nie drukuje
Sprawd
ź
nast
ę
puj
ą
ce elementy
Je
ś
li drukarka nie drukuje, nale
ż
y sprawdzi
ć
, czy:
Drukarka jest pod
łą
czona do
ź
ród
ł
a zasilania.
Kable s
ą
pod
łą
czone prawid
ł
owo.
Drukarka jest w
łą
czona.
Kasety drukuj
ą
ce s
ą
w
ł
a
ś
ciwe dla danej drukarki i zosta
ł
y prawid
ł
owo
zainstalowane.
Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Kasety drukuj
ą
ce
i
Instrukcje dotycz
ą
ce
instalacji
.
Papier lub inny no
ś
nik jest prawid
ł
owo za
ł
adowany do zasobnika papieru.
Pokrywa drukarki jest zamkni
ę
ta.
Tylne drzwiczki dost
ę
pu s
ą
zamontowane.
Sprawdzanie kontrolek drukarki
Kontrolki drukarki wskazuj
ą
stan urz
ą
dzenia i ostrzegaj
ą
przed wyst
ą
pieniem
potencjalnych problemów.
Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Kontrolki drukarki
ś
wiec
ą
lub migaj
ą
.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
71
Sample
This manual is suitable for devices