HP DeskJet D4100 user manual download (Page 72 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 106
4.
Je
ś
li program instalacyjny nadal nie wykrywa drukarki, wymie
ń
kabel USB i przejd
ź
do nast
ę
pnego kroku.
5.
Kliknij przycisk
Anuluj
, a nast
ę
pnie uruchom ponownie komputer.
6.
Wy
łą
cz drukark
ę
i od
łą
cz kabel USB oraz przewód zasilaj
ą
cy.
7.
Zamknij wszystkie programy antywirusowe i inne uruchomione na komputerze
aplikacje.
Uwaga
Aby zamkn
ąć
program antywirusowy, nale
ż
y post
ę
powa
ć
zgodnie
z instrukcjami producenta.
8.
Zainstaluj ponownie oprogramowanie drukarki:
a.
W
ł
ó
ż
dysk CD z oprogramowaniem drukarki do stacji CD-ROM.
b.
Post
ę
puj zgodnie z instrukcjami wy
ś
wietlanymi na ekranie. Po wy
ś
wietleniu
monitu przez program instalacyjny pod
łą
cz kabel USB oraz przewód zasilaj
ą
cy
do drukarki i w
łą
cz j
ą
.
Uwaga
Nie pod
łą
czaj kabla USB, dopóki nie pojawi si
ę
odpowiednie
polecenie.
c.
Post
ę
puj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zako
ń
czy
ć
instalacj
ę
.
9.
Uruchom ponownie program antywirusowy.
Wy
ś
wietlany jest komunikat „Nieznane urz
ą
dzenie”
Podczas instalacji, po pod
łą
czeniu kabla USB do drukarki i komputera mo
ż
e zosta
ć
wy
ś
wietlony komunikat „Nieznane urz
ą
dzenie”. Przyczyn
ą
mo
ż
e by
ć
uszkodzony kabel
USB.
Uwaga
Problem ten nie dotyczy systemu Windows 2000. Je
ś
li komunikat
zostanie wy
ś
wietlony w tym systemie, instalacj
ę
mo
ż
na kontynuowa
ć
.
Aby usun
ąć
problem
1.
Od
łą
cz kabel USB od drukarki.
2.
Od
łą
cz przewód zasilaj
ą
cy od drukarki.
3.
Odczekaj oko
ł
o 30 sekund.
4.
Ponownie pod
łą
cz przewód zasilaj
ą
cy do drukarki.
5.
Pod
łą
cz ponownie kabel USB do drukarki.
6.
Je
ś
li nadal wy
ś
wietlany jest komunikat „Nieznane urz
ą
dzenie”, wymie
ń
kabel USB.
Nazwa drukarki nie jest wy
ś
wietlana
Je
ś
li oprogramowanie drukarki zosta
ł
o zainstalowane poprawnie, ale nazwa drukarki nie
jest wy
ś
wietlana na li
ś
cie drukarek po klikni
ę
ciu polecenia
Drukuj
w menu
Plik
oraz w
folderze Drukarki w Panelu sterowania, spróbuj ponownie zainstalowa
ć
oprogramowanie
drukarki.
Rozdzia
ł
12
70
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices