HP DeskJet D4100 user manual download (Page 71 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 106
12
Rozwi
ą
zywanie problemów
Problemy z instalacj
ą
Drukarka nie drukuje
Zaci
ę
cie papieru
Problemy z papierem
Drukarka jest zablokowana
Problemy z kaset
ą
drukuj
ą
c
ą
Zdj
ę
cia nie s
ą
drukowane prawid
ł
owo
Problemy z przednim portem USB
Jako
ść
druku jest niska
Nieprawid
ł
owe drukowanie dokumentu
Problemy z dokumentami bez obramowania
Oprogramowanie HP Photosmart Express nie zosta
ł
o zainstalowane
Komunikaty o b
łę
dach
Kontrolki drukarki
ś
wiec
ą
lub migaj
ą
Dokument drukuje si
ę
powoli
Je
ś
li nadal wyst
ę
puj
ą
problemy
Problemy z instalacj
ą
Je
ś
li dzia
ł
anie programu instalacyjnego oprogramowania zostanie zatrzymane lub
zako
ń
czy si
ę
b
łę
dem, nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z nast
ę
puj
ą
cymi tematami w celu uzyskania
dodatkowych informacji:
Program instalacyjny zatrzymuje si
ę
Wy
ś
wietlany jest komunikat „Nieznane urz
ą
dzenie”
Nazwa drukarki nie jest wy
ś
wietlana
Je
ś
li problemy nadal wyst
ę
puj
ą
, odwied
ź
witryn
ę
pomocy technicznej firmy HP pod
adresem
www.hp.com/support
.
Program instalacyjny zatrzymuje si
ę
Je
ś
li program instalacyjny zatrzyma si
ę
podczas wyszukiwania nowego sprz
ę
tu,
powodem wyst
ą
pienia problemu w komunikacji jest jedna z poni
ż
szych przyczyn:
Kabel USB jest stary lub uszkodzony.
Uruchomione jest oprogramowanie antywirusowe lub o podobnym dzia
ł
aniu.
Do komputera jest pod
łą
czone inne urz
ą
dzenie, np. skaner.
Aby usun
ąć
problem
1.
Upewnij si
ę
,
ż
e do komputera nie s
ą
pod
łą
czone inne urz
ą
dzenia USB za wyj
ą
tkiem
drukarki, klawiatury i myszy.
2.
Od
łą
cz i pod
łą
cz ponownie kabel USB.
3.
Sprawd
ź
, czy drukarka jest pod
łą
czona bezpo
ś
rednio do komputera (a nie przez
koncentrator USB).
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
69
Sample
This manual is suitable for devices