HP DeskJet D4100 user manual download (Page 7 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 106
Cz
ęść
Opis
stron na pojedynczym arkuszu, przegl
ą
dania dokumentu
i korzystania z trybu drukowania dwustronnego.
Oprogramowanie drukarki
Zawiera informacje o sposobie ustawienia urz
ą
dzenia
HP Deskjet jako drukarki domy
ś
lnej, konfigurowania
domy
ś
lnych ustawie
ń
drukowania oraz pobierania
aktualizacji oprogramowania drukarki.
Konserwacja
Umo
ż
liwia poznanie sposobu instalowania i
pos
ł
ugiwania si
ę
kasetami drukuj
ą
cymi, sprawdzania
poziomu atramentu w kasecie, drukowania strony
testowej i usuwania plam z atramentu.
Rozwi
ą
zywanie
problemów
Umo
ż
liwia znalezienie rozwi
ą
zania problemów
zwi
ą
zanych ze sprz
ę
tem i oprogramowaniem.
Materia
ł
y eksploatacyjne
Zawiera informacje o zamawianiu materia
ł
ów
eksploatacyjnych do drukarki.
Dane techniczne
Zawiera informacje o pojemno
ś
ci zasobników papieru,
wymaganiach i parametrach technicznych drukarki.
Program recyklingu
materia
ł
ów
eksploatacyjnych do
drukarek atramentowych
firmy HP
Pozwala na zapoznanie si
ę
ze sposobami recyklingu
kaset drukuj
ą
cych.
(ci
ą
g dalszy)
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
5
Sample
This manual is suitable for devices