HP DeskJet D4100 user manual download (Page 69 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 106
Wskazówki dotycz
ą
ce konserwacji
Wszystkie kasety drukuj
ą
ce nale
ż
y przechowywa
ć
w zamkni
ę
tych, oryginalnych
opakowaniach a
ż
do momentu u
ż
ycia. Kasety drukuj
ą
ce nale
ż
y przechowywa
ć
w
temperaturze pokojowej, od 15° do 35°C (od 59° do 95°F).
Dopóki drukarka nie b
ę
dzie gotowa do zainstalowania kasety drukuj
ą
cej, nie wolno
odkleja
ć
plastikowej ta
ś
my zakrywaj
ą
cej dysze atramentowe. W przypadku
usuni
ę
cia ta
ś
my z kasety nie nale
ż
y podejmowa
ć
prób ponownego jej za
ł
o
ż
enia.
Przyklejenie ta
ś
my z powrotem spowoduje uszkodzenie kasety drukuj
ą
cej.
Wskazówki dotycz
ą
ce przechowywania
Po wyj
ę
ciu kaset drukuj
ą
cych z drukarki nale
ż
y je przechowywa
ć
w szczelnym,
plastikowym pojemniku.
Nale
ż
y sprawdzi
ć
, czy dysze atramentowe s
ą
skierowane w dó
ł
i nie stykaj
ą
si
ę
z
pojemnikiem.
Pojemnik na kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
Zakupiona fotograficzna kaseta drukuj
ą
ca HP mo
ż
e by
ć
przechowywana w
dostarczonym pojemniku.
Umieszczanie kasety drukuj
ą
cej w pojemniku
Kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
nale
ż
y wsun
ąć
pod niewielkim k
ą
tem do pojemnika, a nast
ę
pnie
zatrzasn
ąć
go we w
ł
a
ś
ciwym po
ł
o
ż
eniu.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
67
Sample
This manual is suitable for devices