HP DeskJet D4100 user manual download (Page 68 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 106
Do czyszczenia kaset drukuj
ą
cych potrzebne s
ą
:
woda destylowana (woda z kranu mo
ż
e zawiera
ć
zanieczyszczenia, które mog
ą
uszkodzi
ć
kasety drukuj
ą
ce);
waciki bawe
ł
niane lub wykonane z innego mi
ę
kkiego materia
ł
u, który nie b
ę
dzie
zostawia
ł
w
ł
ókien na kasetach drukuj
ą
cych.
Nale
ż
y uwa
ż
a
ć
, aby podczas czyszczenia nie
poplami
ć
atramentem r
ą
k ani ubrania
.
Przygotowanie do czyszczenia
1.
Otwórz pokryw
ę
urz
ą
dzenia HP Deskjet.
2.
Poczekaj, a
ż
kosz kaset drukuj
ą
cych przesunie si
ę
do prawej strony urz
ą
dzenia
HP Deskjet, a nast
ę
pnie zatrzyma si
ę
w tym po
ł
o
ż
eniu.
3.
Wyjmij kasety drukuj
ą
ce i po
ł
ó
ż
je na kawa
ł
ku papieru, miedzianymi paskami do
góry.
Przestroga
Nie nale
ż
y pozostawia
ć
kaset drukuj
ą
cych poza urz
ą
dzeniem
HP Deskjet d
ł
u
ż
ej ni
ż
30 minut.
R
ę
czne czyszczenie styków kasety drukuj
ą
cej
1.
Zwil
ż
lekko bawe
ł
niany wacik wod
ą
destylowan
ą
i wyci
ś
nij z niego nadmiar wody.
2.
Delikatnie wytrzyj bawe
ł
nianym wacikiem styki kasety drukuj
ą
cej.
Przestroga
Nie dotykaj dysz atramentowych kaset drukuj
ą
cych.
Dotkni
ę
cie dysz mo
ż
e spowodowa
ć
ich zatkanie, problemy z atramentem
lub wadliwe po
łą
czenia elektryczne.
1
Dysze atramentowe (nie dotyka
ć
)
2
Miedziane styki
3.
Powtarzaj ten proces, dopóki na waciku nie b
ę
dzie wida
ć
pozosta
ł
o
ś
ci atramentu
ani kurzu.
4.
W
ł
ó
ż
kasety drukuj
ą
ce do urz
ą
dzenia HP Deskjet, a nast
ę
pnie zamknij pokryw
ę
.
Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Instrukcje dotycz
ą
ce instalacji
.
Konserwacja kaset drukuj
ą
cych
Wskazówki te dotycz
ą
konserwacji i przechowywania kaset drukuj
ą
cych HP oraz
zapewnienia niezmiennej jako
ś
ci druku.
Wskazówki dotycz
ą
ce konserwacji
Wskazówki dotycz
ą
ce przechowywania
Pojemnik na kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
Rozdzia
ł
11
66
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices