HP DeskJet D4100 user manual download (Page 67 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 106
Uwaga
Je
ś
li kasety drukuj
ą
ce by
ł
y u
ż
ywane przed zainstalowaniem w drukarce,
na karcie Szacunkowy poziom atramentu nie b
ę
d
ą
wy
ś
wietlane informacje o
poziomie atramentu.
Karta Szacunkowy poziom atramentu zawiera równie
ż
informacje o zamawianiu kaset
drukuj
ą
cych. W celu zapoznania si
ę
z tymi informacjami kliknij przycisk
Informacje
dotycz
ą
ce kaset drukuj
ą
cych
.
Konserwacja obudowy drukarki
Urz
ą
dzenie HP Deskjet nanosi na papier atrament w postaci delikatnej mgie
ł
ki, dlatego
mog
ą
pojawi
ć
si
ę
smugi atramentu.
Aby usun
ąć
smugi, plamy oraz wyschni
ę
ty atrament z zewn
ę
trznych cz
ęś
ci
drukarki
1.
Wy
łą
cz urz
ą
dzenie HP Deskjet, a nast
ę
pnie od
łą
cz przewód zasilaj
ą
cy.
2.
Wytrzyj obudow
ę
urz
ą
dzenia HP Deskjet mi
ę
kk
ą
szmatk
ą
lekko zwil
ż
on
ą
wod
ą
.
Przestroga
Nie nale
ż
y u
ż
ywa
ć
ż
adnych
ś
rodków czyszcz
ą
cych. Domowe
ś
rodki czysto
ś
ci i detergenty mog
ą
uszkodzi
ć
pow
ł
ok
ę
obudowy drukarki. Nie
wolno dopu
ś
ci
ć
do przedostania si
ę
p
ł
ynów do wn
ę
trza drukarki. Nie nale
ż
y
smarowa
ć
metalowego pr
ę
ta, po którym przesuwa si
ę
kosz kaset drukuj
ą
cych.
G
ł
o
ś
ny d
ź
wi
ę
k towarzysz
ą
cy przesuwaniu si
ę
kosza w obu kierunkach jest
zjawiskiem normalnym.
Usuwanie atramentu ze skóry i odzie
ż
y
Aby usun
ąć
atrament ze skóry lub odzie
ż
y, nale
ż
y wykona
ć
poni
ż
sze czynno
ś
ci:
Powierzchnia
Sposób rozwi
ą
zania problemu
Skóra
Umyj zabrudzone miejsce past
ą
mydlan
ą
.
Bia
ł
a tkanina
Wypierz tkanin
ę
w
zimnej
wodzie z dodatkiem
wybielacza chlorowego.
Kolorowa tkanina
Wypierz tkanin
ę
w
zimnej
wodzie z dodatkiem
amoniaku.
Przestroga
Do usuwania atramentu z tkanin nale
ż
y zawsze stosowa
ć
zimn
ą
wod
ę
. U
ż
ycie ciep
ł
ej lub gor
ą
cej wody mo
ż
e doprowadzi
ć
do utrwalenia plam na
tkaninie.
R
ę
czne czyszczenie kaset drukuj
ą
cych
Je
ś
li urz
ą
dzenie HP Deskjet pracuje w zakurzonym otoczeniu, na stykach kaset
drukuj
ą
cych mog
ą
gromadzi
ć
si
ę
niewielkie ilo
ś
ci zanieczyszcze
ń
. Mog
ą
one
powodowa
ć
pojawianie si
ę
na drukowanych stronach smug atramentu oraz
niedrukowanie niektórych linii. Problem ten mo
ż
na usun
ąć
przez r
ę
czne oczyszczenie
styków kasety drukuj
ą
cej.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
65
Sample
This manual is suitable for devices