HP DeskJet D4100 user manual download (Page 66 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 106
Je
ś
li w kasetach drukuj
ą
cych jest wystarczaj
ą
cy poziom atramentu, nale
ż
y je wyczy
ś
ci
ć
automatycznie:
Aby wyczy
ś
ci
ć
kasety drukuj
ą
ce
1.
Otwórz
Zestaw narz
ę
dzi
drukarki.
2.
Kliknij przycisk
Czyszczenie kaset drukuj
ą
cych
.
3.
Kliknij przycisk
Oczy
ść
, a nast
ę
pnie post
ę
puj zgodnie z instrukcjami wy
ś
wietlanymi
na ekranie.
Je
ś
li po zako
ń
czeniu czyszczenia na wydrukach nadal brakuje linii lub punktów,
nale
ż
y
r
ę
cznie wyczy
ś
ci
ć
styki kasety drukuj
ą
cej
.
Przestroga
Kasety drukuj
ą
ce nale
ż
y czy
ś
ci
ć
tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
Zbyt cz
ę
ste czyszczenie powoduje szybkie zu
ż
ywanie atramentu i skrócenie
okresu eksploatacji kaset.
Kalibrowanie jako
ś
ci druku
Kalibracj
ę
jako
ś
ci druku nale
ż
y wykona
ć
, je
ś
li na dokumencie wydrukowanym z u
ż
yciem
trójkolorowej i czarnej kasety drukuj
ą
cej widoczne s
ą
jasne lub ciemne poziome linie.
Przed rozpocz
ę
ciem kalibracji jako
ś
ci druku nale
ż
y
oczy
ś
ci
ć
kasety drukuj
ą
ce
, a
nast
ę
pnie wydrukowa
ć
ponownie dokument. Je
ś
li linie s
ą
nadal widoczne, nale
ż
y
przeprowadzi
ć
kalibracj
ę
jako
ś
ci druku.
Aby przeprowadzi
ć
kalibracj
ę
jako
ś
ci druku
1.
Umie
ść
w zasobniku papieru nieu
ż
ywany zwyk
ł
y bia
ł
y papier rozmiaru Letter lub A4.
2.
Sprawd
ź
, czy w drukarce jest zainstalowana czarna i trójkolorowa
kaseta
drukuj
ą
ca
.
3.
Otwórz
Zestaw narz
ę
dzi
drukarki.
4.
Kliknij opcj
ę
Kalibracja jako
ś
ci druku
.
5.
Kliknij przycisk
Kontynuuj
i post
ę
puj zgodnie z wy
ś
wietlanymi na ekranie
instrukcjami.
Drukowanie strony testowej
Aby zobaczy
ć
efekty dokonanych zmian ustawie
ń
drukowania, mo
ż
na wydrukowa
ć
stron
ę
testow
ą
.
Aby wydrukowa
ć
stron
ę
testow
ą
1.
Otwórz
Zestaw narz
ę
dzi
drukarki.
2.
Kliknij przycisk
Drukuj stron
ę
testow
ą
i post
ę
puj zgodnie z instrukcjami
wy
ś
wietlanymi na ekranie.
Wy
ś
wietlanie szacunkowego poziomu atramentu
Aby wy
ś
wietli
ć
szacunkowy poziom atramentu w kasetach drukuj
ą
cych zainstalowanych
w drukarce, nale
ż
y wykona
ć
nast
ę
puj
ą
ce czynno
ś
ci:
1.
Otwórz
Zestaw narz
ę
dzi
drukarki.
2.
Kliknij kart
ę
Szacunkowy poziom atramentu
.
Rozdzia
ł
11
64
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices