HP DeskJet D4100 user manual download (Page 65 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 106
7.
Trzymaj
ą
c kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
pionowo pod niewielkim k
ą
tem, wsu
ń
j
ą
do kosza, a
nast
ę
pnie doci
ś
nij, a
ż
zatrza
ś
nie si
ę
w odpowiednim miejscu.
8.
Zamknij pokryw
ę
drukarki.
Wyrównaj
kasety drukuj
ą
ce, aby uzyska
ć
optymaln
ą
jako
ść
druku.
Informacje na temat przechowywania kaset drukuj
ą
cych mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Konserwacja kaset drukuj
ą
cych
.
Informacje na temat recyklingu pustych kaset drukuj
ą
cych mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Program recyklingu materia
ł
ów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych firmy
HP
.
Ostrze
ż
enie
Kasety drukuj
ą
ce, zarówno nowe, jak i zu
ż
yte, nale
ż
y
przechowywa
ć
w miejscu niedost
ę
pnym dla dzieci.
Wyrównywanie kaset drukuj
ą
cych
Po zainstalowaniu kasety drukuj
ą
cej wymagane jest wyrównanie obu kaset. Jest to
warunek uzyskania optymalnej jako
ś
ci druku.
Aby wyrówna
ć
drukark
ę
1.
Umie
ść
w zasobniku papieru nieu
ż
ywany zwyk
ł
y bia
ł
y papier rozmiaru Letter lub A4.
2.
Otwórz
Zestaw narz
ę
dzi
drukarki.
3.
Kliknij opcj
ę
Wyrównanie kaset drukuj
ą
cych
.
4.
Kliknij przycisk
Wyrównaj
, a nast
ę
pnie post
ę
puj zgodnie z instrukcjami
wy
ś
wietlanymi na ekranie.
Urz
ą
dzenie HP Deskjet wydrukuje stron
ę
testow
ą
, wyrówna kasety drukuj
ą
ce i
przeprowadzi kalibracj
ę
drukarki. Stron
ę
testow
ą
nale
ż
y przeznaczy
ć
do recyklingu
lub wyrzuci
ć
.
Automatyczne czyszczenie kaset drukuj
ą
cych
Je
ś
li na wydrukowanych stronach brakuje linii lub punktów albo je
ś
li wyst
ę
puj
ą
na nich
smugi atramentu, mo
ż
e to oznacza
ć
,
ż
e w kasetach jest ma
ł
o atramentu lub
ż
e mog
ą
one wymaga
ć
czyszczenia. Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Wy
ś
wietlanie
szacunkowego poziomu atramentu
.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
63
Sample
This manual is suitable for devices