HP DeskJet D4100 user manual download (Page 64 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 106
5.
Naci
ś
nij kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
, a nast
ę
pnie wyci
ą
gnij j
ą
z kosza.
6.
Wyjmij zapasow
ą
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
z opakowania i ostro
ż
nie zdejmij z niej
plastikow
ą
ta
ś
m
ę
. Chwy
ć
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
w taki sposób, aby miedziane paski
znajdowa
ł
y si
ę
u do
ł
u kasety i by
ł
y zwrócone w stron
ę
drukarki.
1
Zdejmij plastikow
ą
ta
ś
m
ę
Przestroga
Nie nale
ż
y dotyka
ć
dysz atramentowych ani miedzianych
styków kasety drukuj
ą
cej. Dotykanie tych cz
ęś
ci mo
ż
e spowodowa
ć
zatkanie dysz, problemy z atramentem lub wadliwe po
łą
czenia elektryczne.
Nie nale
ż
y równie
ż
usuwa
ć
miedzianych pasków. S
ą
to styki elektryczne
niezb
ę
dne do prawid
ł
owej pracy urz
ą
dzenia.
Rozdzia
ł
11
62
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices