HP DeskJet D4100 user manual download (Page 61 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 106
Pobieranie aktualizacji oprogramowania drukarki
Aby zapewni
ć
dost
ę
p do najnowszych funkcji i ulepsze
ń
, nale
ż
y co kilka miesi
ę
cy
pobiera
ć
najnowsze aktualizacje oprogramowania drukarki.
Aby pobra
ć
aktualizacj
ę
oprogramowania drukarki
1.
Upewnij si
ę
,
ż
e komputer jest pod
łą
czony do Internetu.
2.
W menu
Start
systemu Windows kliknij opcj
ę
Programy
lub
Wszystkie
programy
, wska
ż
pozycj
ę
HP
, a nast
ę
pnie kliknij polecenie
Aktualizacja
oprogramowania HP
.
Zostanie wy
ś
wietlone okno Aktualizacja oprogramowania HP.
3.
Kliknij przycisk
Dalej
.
Narz
ę
dzie Aktualizacja oprogramowania HP sprawdzi, czy w witrynie internetowej
firmy HP s
ą
dost
ę
pne aktualizacje oprogramowania drukarki.
Je
ś
li na komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania
drukarki, w oknie Aktualizacja oprogramowania HP zostanie wy
ś
wietlony
komunikat
Obecnie brak dost
ę
pnych aktualizacji dla tego systemu
.
Je
ś
li na komputerze jest zainstalowana starsza wersja oprogramowania
drukarki, w oknie Aktualizacja oprogramowania HP zostanie wy
ś
wietlona
dost
ę
pna aktualizacja oprogramowania.
4.
Je
ś
li aktualizacja oprogramowania jest dost
ę
pna, zaznacz pole wyboru obok jej
nazwy.
5.
Kliknij przycisk
Zainstaluj
.
6.
Post
ę
puj zgodnie z instrukcjami wy
ś
wietlanymi na ekranie.
Pobieranie oprogramowania HP Photosmart
Zainstalowanie aktualizacji oprogramowania drukarki pobranej z witryny internetowej
firmy HP nie powoduje aktualizacji oprogramowania HP Photosmart, które mo
ż
e by
ć
zainstalowane na komputerze. Informacje na temat aktualizacji oprogramowania
HP Photosmart mo
ż
na znale
źć
w Pomocy oprogramowania HP Photosmart.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
59
Sample
This manual is suitable for devices