HP DeskJet D4100 user manual download (Page 6 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 106
1
Witamy
Zapraszamy do korzystania z Pomocy produktu HP Deskjet D4100 series. W poni
ż
szej
tabeli znajduj
ą
si
ę
informacje o sposobach wykonywania ró
ż
nych czynno
ś
ci. W celu
wyszukania informacji mo
ż
na równie
ż
korzysta
ć
z panelu spisu tre
ś
ci znajduj
ą
cego si
ę
po lewej stronie.
Cz
ęść
Opis
Funkcje specjalne
Zawiera informacje na temat niektórych funkcji
specjalnych drukarki.
Pierwsze kroki
Umo
ż
liwia poznanie sposobu obs
ł
ugi drukarki oraz
korzystania i wymiany kaset drukuj
ą
cych.
Pod
łą
czanie drukarki
Zawiera informacje na temat pod
łą
czania komputera do
drukarki.
Drukowanie zdj
ęć
Zawiera informacje o sposobach drukowania zdj
ęć
,
dostosowywania ich wygl
ą
du przed wydrukowaniem,
instalowania pojemnika z atramentem fotograficznym,
przechowywania i pos
ł
ugiwania si
ę
papierem
fotograficznym oraz udost
ę
pniania zdj
ęć
znajomym i
rodzinie.
Drukowanie zdj
ęć
z
aparatu cyfrowego
Umo
ż
liwia poznanie sposobu korzystania z przedniego
portu USB drukarki w celu przenoszenia i drukowania
zdj
ęć
z aparatu cyfrowego.
Drukowanie za pomoc
ą
przycisku Photosmart
Express
Uruchamianie programu HP Photosmart Express i
dost
ę
p do funkcji przetwarzania obrazu HP.
Drukowanie innych
dokumentów
Zawiera informacje na temat drukowania ró
ż
nych
dokumentów, takich jak wiadomo
ś
ci e-mail, karty
okoliczno
ś
ciowe, koperty, etykiety, plakaty, broszury,
folie oraz naprasowanki.
Wskazówki dotycz
ą
ce
drukowania
Zawiera informacje na temat korzystania ze skrótów
drukowania, wyboru typu papieru, zmiany rozdzielczo
ś
ci
druku, ustawiania kolejno
ś
ci stron, drukowania wielu
4
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices