HP DeskJet D4100 user manual download (Page 59 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 106
Aby zmieni
ć
domy
ś
lne ustawienia drukowania
1.
Kliknij dwukrotnie ikon
ę
programu HP Digital Imaging Monitor umieszczon
ą
po
prawej stronie paska zada
ń
systemu Windows.
1
Ikona programu HP Digital Imaging Monitor
Zostanie wy
ś
wietlone okno aplikacji Centrum obs
ł
ugi HP.
2.
W Centrum obs
ł
ugi HP kliknij przycisk
Ustawienia
, wska
ż
opcj
ę
Ustawienia
drukowania
, a nast
ę
pnie kliknij polecenie
Ustawienia drukarki
.
3.
Wprowad
ź
zmiany w ustawieniach drukowania i kliknij przycisk
OK
.
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
Prac
ą
drukarki steruje oprogramowanie zainstalowane na komputerze.
Oprogramowanie drukarki, zwane tak
ż
e sterownikiem drukarki, umo
ż
liwia zmian
ę
ustawie
ń
drukowania dokumentu.
Aby zmieni
ć
ustawienia drukowania, nale
ż
y otworzy
ć
okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci
drukarki.
Uwaga
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki jest czasem nazywane oknem
preferencji drukowania.
Aby otworzy
ć
okno dialogowego W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki.
1.
Otwórz plik, który ma zosta
ć
wydrukowany.
2.
Kliknij kolejno polecenia
Plik
,
Drukuj
, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci
lub
Preferencje
.
Zostanie wy
ś
wietlone okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki.
Uwaga
Metoda dost
ę
pu do okna dialogowego W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki mo
ż
e si
ę
ż
ni
ć
w zale
ż
no
ś
ci od u
ż
ywanego programu.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
57
Sample
This manual is suitable for devices