HP DeskJet D4100 user manual download (Page 58 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 106
10
Oprogramowanie drukarki
Ustawianie urz
ą
dzenia HP Deskjet jako
drukarki domy
ś
lnej
.
Ustaw
domy
ś
lne ustawienia drukowania
dla wszystkich dokumentów.
Za pomoc
ą
okna
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
wybierz opcje drukowania.
Przycisk pomocy
Co to jest?
pozwala uzyska
ć
wi
ę
cej informacji na temat
okre
ś
lonych ustawie
ń
drukowania.
Okno
Poziom atramentu
pokazuje przybli
ż
ony poziom atramentu w ka
ż
dej kasecie
drukuj
ą
cej.
Pobranie
aktualizacji oprogramowania drukarki
umo
ż
liwia dost
ę
p do najnowszych
funkcji i usprawnie
ń
.
Ustawianie urz
ą
dzenia HP Deskjet jako drukarki
domy
ś
lnej
W celu korzystania z urz
ą
dzenia HP Deskjet w dowolnym programie, mo
ż
na ustawi
ć
je
jako drukark
ę
domy
ś
ln
ą
. Oznacza to,
ż
e urz
ą
dzenie HP Deskjet b
ę
dzie automatycznie
wybierane z rozwijalnej listy drukarek po klikni
ę
ciu w programie polecenia
Drukuj
w
menu
Plik
.
System Windows 2000
1.
Na pasku zada
ń
systemu Windows kliknij opcj
ę
Start
, wybierz polecenie
Ustawienia
i kliknij opcj
ę
Drukarki
.
2.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon
ę
urz
ą
dzenia HP Deskjet, a nast
ę
pnie kliknij
polecenie
Ustaw jako drukark
ę
domy
ś
ln
ą
.
System Windows XP
1.
Na pasku zada
ń
systemu Windows kliknij opcj
ę
Start
, a nast
ę
pnie opcj
ę
Drukarki
i faksy
.
2.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon
ę
urz
ą
dzenia HP Deskjet, a nast
ę
pnie kliknij
polecenie
Ustaw jako drukark
ę
domy
ś
ln
ą
.
Ustawianie domy
ś
lnych ustawie
ń
drukowania
Je
ś
li u
ż
ytkownik nie okre
ś
li innych ustawie
ń
, podczas drukowania wszystkich
dokumentów urz
ą
dzenie HP Deskjet korzysta z domy
ś
lnych ustawie
ń
drukowania.
Aby zaoszcz
ę
dzi
ć
czas podczas drukowania, nale
ż
y w domy
ś
lnych ustawieniach
drukowania wybra
ć
opcje, które s
ą
u
ż
ywane najcz
ęś
ciej. Dzi
ę
ki temu nie b
ę
dzie
konieczne okre
ś
lanie opcji podczas ka
ż
dorazowego korzystania z drukarki.
56
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices