HP DeskJet D4100 user manual download (Page 56 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 106
3.
Zaznacz pole wyboru
Podgl
ą
d wydruku przed drukowaniem
.
4.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Przed wydrukowaniem dokumentu zostanie wy
ś
wietlony podgl
ą
d jego wydruku.
5.
Wykonaj jedn
ą
z nast
ę
puj
ą
cych czynno
ś
ci:
Kliknij przycisk
OK
, aby wydrukowa
ć
dokument.
Kliknij przycisk
Anuluj
, aby anulowa
ć
zadanie drukowania. Przed
wydrukowaniem dokumentu odpowiednio dostosuj ustawienia drukowania.
Drukowanie dwustronne
Funkcja drukowania dwustronnego (dupleks) umo
ż
liwia drukowanie po obu stronach
arkusza papieru. Drukowanie po obu stronach arkuszy papieru zapewnia nie tylko
oszcz
ę
dno
ś
ci finansowe, ale przynosi równie
ż
korzy
ś
ci
ś
rodowisku naturalnemu.
Aby wydrukowa
ć
dokument dwustronny
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Klawisze skrótów drukowania
.
3.
Na li
ś
cie
Skróty drukowania
kliknij opcj
ę
Drukowanie dwustronne (dupleks)
.
4.
Z listy rozwijanej
Druk na obu stronach (r
ę
cznie)
wybierz opcj
ę
R
ę
cznie
.
5.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Najpierw zostan
ą
wydrukowane strony nieparzyste.
6.
Po wydrukowaniu stron nieparzystych za
ł
aduj ponownie arkusze papieru, stron
ą
zadrukowan
ą
skierowan
ą
do góry.
7.
Kliknij przycisk
Kontynuuj
, aby wydrukowa
ć
strony parzyste.
Informacje na temat tworzenia dwustronnych dokumentów z opraw
ą
mo
ż
na znale
źć
w
sekcji
Dokumenty dwustronne z opraw
ą
.
Dokumenty dwustronne z opraw
ą
W celu po
łą
czenia wydrukowanych stron w ksi
ąż
k
ę
mo
ż
na dostosowa
ć
ustawienia
drukowania tak, aby umo
ż
liwia
ł
y opraw
ę
stron.
Łą
czone dokumenty dwustronne mog
ą
posiada
ć
opraw
ę
ksi
ąż
kow
ą
(oprawa z boku) lub
notatnikow
ą
(oprawa u góry). Najcz
ęś
ciej u
ż
ywanym rodzajem oprawy jest oprawa
ksi
ąż
kowa.
Drukowanie dwustronnych dokumentów z opraw
ą
ksi
ąż
kow
ą
Post
ę
puj zgodnie z
instrukcjami
dotycz
ą
cymi podstawowego sposobu drukowania
dwustronnego.
Rozdzia
ł
9
54
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices